Internationaal 

De inzet van de Nederlandse Vrouwen Raad is gericht op de naleving van internationale verdragen en resoluties die vrouwen en meisjes beschermen.

Er zijn verschillende belangrijke verdragen en resoluties, die uitgaan van gelijke rechten voor vrouwen en hun volwaardige participatie op alle niveaus van de samenleving en daarmee vrouwen en meisjes beschermen. We hebben het dan over:

  • het internationale Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen – kortweg VN Vrouwenverdrag;
  • de Beijing Declaration and Platform for Action, wereldwijde agenda voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen;
  • het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa voor de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;
  • en Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad, waarin de rol van vrouwen wordt erkend bij de beheersing van conflicten en de handhaving van vrede na conflicten.

De inzet van de Nederlandse Vrouwen Raad is gericht op de naleving van deze verdragen en resoluties. In verschillende internationale samenwerkingsverbanden – Europees en mondiaal – hebben wij vertegenwoordigers die vorm en invulling geven aan deze inzet. 

Op Europees niveau gebeurt dat In de European Women’s Lobby, de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa die meer dan 400 vrouwenorganisaties vertegenwoordigt, en via ons lidmaatschap van de European Centre van de International Council of Women (ECICW). Als lid van de International Council of Women (ICW) dragen we bij aan de lobby op mondiaal niveau. Maar ook onze VN Vrouwenvertegenwoordiger, die elk jaar de Verenigde Naties toespreekt, speelt hierin een belangrijke rol.

Gerelateerde items