Sinds 1898 actief voor vrouwenrechten

29 oktober 1898

De eerste jaren als koepel

Op 29 oktober 1898 wordt de Nationale Vrouwenraad opgericht met opbrengsten uit de eerste Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. De eerste voorzitter is Mariane van Hogendorp.

History-rights
29 oktober 1898
1874 tot 1900

'Vrienden der Armen'

Van 1874 tot 1900 was Mariane van Hogendorp voorzitter van de vereniging ‘Vrienden der Armen’. Ze richtte samen met haar zusters Anna en Wilhelmina de Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn op om tegen prostitutie te strijden en ‘gevallen vrouwen’ te helpen.

Later hielp ze bij het oprichten van een tak van de Vrouwenbond in Nederlands-Indië. In 1894 werd ze lid van de nieuw opgerichte Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. In 1898 wordt ze de eerste voorzitter van de Nationale Vrouwenraad.

History-rights
1874 tot 1900
1930 - 1939

Betaalde arbeid onder de loep

Betaalde arbeid is een heikel punt binnen de Raad. Een substantieel deel van de leden heeft vanuit religieus standpunt ernstige, principiële bezwaren tegen het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw. De Raad trekt zich daarom terug in haar politieke neutraliteit.

Opvoeding en onderwijs centraal
De meeste besluiten van de Nationale Vrouwenraad liggen op het vlak van opvoeding en onderwijs.

History-rights
1930 - 1939
1940 - 1945

Oorlogstijd beïnvloedt activiteit

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komen de activiteiten van de Nationale Vrouwenraad op een laag pitje te staan. De dagelijkse strijd om het bestaan neemt de meeste vrouwen zo in beslag dat er weinig tijd overblijft voor andere zaken.

History-rights
1940 - 1945
1947

Eerste VN Vrouwenvertegenwoordiger Marga Klompé

Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947 maakt ieder jaar een vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN (AVVN). Namens de Nederlandse Vrouwen Raad (toen nog Nationale Vrouwenraad) spreekt als eerste vertegenwoordiger Marga Klompé de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York toe.

History-rights
1947
1948

Nieuwe tentoonstelling De Nederlandse Vrouw

Ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en het aantreden van Juliana als nieuwe koningin, wordt de Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898-1948 georganiseerd. Doelstelling van de tentoonstelling is een beeld te geven van wat vrouwen sinds de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 hebben bereikt. Er is aandacht voor mode en sport, voor het aandeel van vrouwen in het verzet, de kunst, het onderwijs, de diverse beroepen en, niet in het minst, voor haar plaats in het gezin. Dit is geheel in overeenstemming met het nieuwe feminisme dat streeft naar harmonie tussen man en vrouw en in de gehele maatschappij.

History-rights
1948
1949

Oprichting Tentoonstellingsfonds

Oprichting van de Stichting ‘Tentoonstellingsfonds 1948’. Het batig saldo van de tentoonstelling ‘De Nederlandse Vrouw 1898-1948’, ad fl. 200.000,-, wordt aangeboden aan koningin Wilhelmina en door haar geschonken aan de nieuw op te richten Stichting ‘Tentoonstellingsfonds 1948’ opdat de activiteiten van de gezamenlijke vrouwenorganisaties hiermee kunnen worden ondersteund. Het fonds wordt beheerd door het Nationaal Vrouwen Comité. Sinds de 70-er jaren is de Nederlandse Vrouwen Raad beheerder van het fonds.

History-rights
1949
1956

Wetswijziging: vrouwen zijn handelingsbekwaam

History-rights
1956
1974

Fusie: samen sterker

Door fusie van de Nationale Vrouwenraad met, onder meer, het Nationaal Vrouwen Comité ontstaat de Nederlandse Vrouwen Raad. Vrijwel alle bij de Nationale Vrouwenraad aangesloten organisaties sluiten zich aan bij de nieuwe koepel.

History-rights
1974
1975

Gelijke beloning voor gelijk werk

History-rights
1975
1979

VN Vrouwenverdrag vormt de internationale basis voor het Nederlands emancipatiebeleid.

History-rights
1979
1980

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

History-rights
1980
1982

Beleidsvernieuwing

Presentatie van een nieuw structuurmodel voor de Nederlandse Vrouwen Raad. Het Hoofdbestuur – een bestuurlijke tussenlaag – wordt opgeheven. Voortaan is er nog slechts een Algemeen Bestuur, waarin de afgevaardigden van de aangesloten organisaties zitting hebben. Zij worden meer betrokken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming van de NVR. Het Dagelijks Bestuur wordt een zakelijk bestuur, waarvan de leden op persoonlijke titel gekozen worden om hun deskundigheid en niet als representant van een bepaalde stroming binnen de Raad.

History-rights
1982
1984

Intreding van de abortuswet

History-rights
1984
1986

Getrouwde vrouwen krijgen dezelfde sociale voorzieningen als mannen

History-rights
1986
1980 – 1989

Extra focus

De Raad maakt een radicale keuze voor de verbetering van de positie van vrouwen door middel van emancipatie en (economische) zelfstandigheid.

History-rights
1980 – 1989
1990

Start subsidies voor kinderopvang

History-rights
1990
1995

Beijing Declaration and Platform for Action

Belangrijk keerpunt voor de wereldwijde agenda voor gendergelijkheid.  Dé blauwdruk van internationale vrouwenrechten, unaniem door 189 lidstaten aangenomen.

History-rights
1995
1997

Invoering van het ouderschapsverlof

History-rights
1997
1998

Honderdjarig bestaan!

100 jarig bestaan van de Nationale – nu Nederlandse – Vrouwen Raad. Meer organisaties dan ooit blijken zich aangetrokken te voelen tot de NVR nieuwe stijl: in bijna tien jaar tijd is het aantal lid organisaties van 40 in 1989 gestegen naar 54 in 1998. Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de NVR wordt in Amsterdam de Manifestatie Vrouw en Arbeid georganiseerd. Koningin Beatrix brengt een uitgebreid bezoek aan de Manifestatie.

History-rights
1998
2001

Invoering partnerverlof: 2 dagen

History-rights
2001
2005

Een vaste staf

Op basis van het strategisch plan ‘Met het oog op de toekomst’ investeert de Nederlandse Vrouwen Raad in een actiever beleid en, daarmee gepaard gaand, een grotere inzet van personeel.

History-rights
2005
2019

Oprichting Young Feminist Ambassadors

Een nieuwe lichting jonge feministen sluit zich aan bij de Nederlandse Vrouwen Raad en vormt een vaste werkgroep binnen de raad.

History-rights
2019
2020

Uitbreiding partnerverlof naar 5 weken

History-rights
2020
2020

Wet vrouwenquotum

History-rights
2020
2021

Nederlandse Vrouwen Raad pleit voor een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen

History-rights
2021