Verdrag van Istanbul

Het mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, werd op 11 mei 2011 in Istanbul voor ondertekening door de verdragsstaten opengesteld. Vandaar het Verdrag van Istanbul,

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa (Council of Europe) is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden.

Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gender sensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. Voorlichting en bewustwording zijn belangrijk om geweld tegen vrouwen te voorkomen.

De Verdragsstaten moeten ook maatregelen nemen om discriminatie van vrouwen uit te bannen en de eigen kracht van vrouwen te bevorderen. Daarnaast moeten maatregelen ook mannen en jongens stimuleren om actief bij te dragen aan het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Het verdrag besteedt veel aandacht aan de maatregelen die nodig zijn voor de opvang en bescherming van slachtoffers.

Voor Nederland trad het Verdrag van Istanbul op 1 maart 2016 in werking.

Evaluatie

De Raad van Europa heeft een evaluatiesysteem opgezet bij de inwerkingtreding van de Istanbul Conventie om te controleren of in de verschillende Verdragsstaten de juiste maatregelen zijn genomen en in de praktijk worden uitgevoerd. Een onafhankelijke GRoup of Experts on action against VIOlence against women and domestic violence, kortweg GREVIO, organiseert de evaluaties en adviseert over de conclusies ervan. 

Meer kennisbank