Representatie vrouwen in de politiek

Taking Stock of Women’s Representation in Politics across Europe, een nieuwe studie van de European Women’s Lobby waarin de huidige stand van zaken van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in heel Europa in kaart is gebracht.

In 2022 scoorde de EIGE Gender Equality Index op het subdomein Macht 57,2 punten, de laagste score van alle domeinen. In Europa is de man/vrouw-verdeling nog erg ongelijk als het gaat om besluitvormingsposities in de politiek: vrouwen vertegenwoordigen respectievelijk slechts 33,4% van de ministers en 33% van de parlementsleden. Bovendien zijn er in het Europees Parlement slechts 17 vrouwelijke Europarlementariërs uit etnische minderheden. Toch moeten vrouwen, in al hun diversiteit, gelijkelijk vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsposities en moeten de belangen van vrouwen hoog op de politieke agenda staan.

Daarom heeft de European Women’s Lobby in haar nieuwe studie ‘Taking Stock of Women’s Representation in Politics across Europe’ de huidige stand van zaken van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek in heel Europa in kaart gebracht. In de studie worden tevens de wetgeving en initiatieven van de verschillende Europese landen belicht, evenals het succes en de beperkingen daarvan.

De bevindingen in de studie moeten de beleidsvorming en ambitieuze en bindende maatregelen op het niveau van de Europese Unie ondersteunen als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. De studie moet besluitvormers in de Europese Unie in staat stellen concrete maatregelen te nemen om de wettelijke verplichting van de EU inzake gelijkheid van vrouwen en mannen te realiseren.

De studie presenteert:

• inzicht in de huidige stand van zaken van de EU en de uitdagingen die moeten worden overwonnen met betrekking tot de bevoegdheden van de EU en het subsidiariteitsbeginsel;

• een overzicht van EU-precedenten ter ondersteuning van het pleidooi voor ambitieuzere (bindende) EU-instrumenten voor de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen;

• een overzicht van 20 nationale casestudy’s die op EU-niveau kunnen worden benut;

• een overzicht van de initiatieven van de Europese politieke partijen om de vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren.

Meer nieuws