Werk-zorgverdeling

Een gelijke verdeling van werk en zorg zal de economische positie van vrouwen ten goede komen.

Zorg, ook in het eigen huishouden, is werk. Daardoor komt het dat vrouwen meer uren per dag werken dan mannen, ook wanneer zij buitenshuis werken. De zorgtaken in huis liggen namelijk nog steeds het meeste op het bordje van de vrouw. In de twee jaar na de geboorte van een eerste kind daalt het inkomen van vrouwen vaak sterk, terwijl dat van mannen weinig verandert. En dit verschil tussen man en vrouw krimpt in de acht jaar na de geboorte niet meer. Vrouwen nemen twee keer zo vaak als mannen onbetaald verlof op om voor de kinderen te zorgen. De helft van de heterostellen willen bovendien zorgtaken gelijk verdelen, maar in de praktijk doet slechts 1 op de 10 dit.

Er zijn drie grote belemmeringen voor het combineren van werk en zorg: een te dure en te complexe kinderopvang, slecht betaald (ouderschaps)verlof en een slechte financiële waardering van mantelzorgers. Wanneer kinderopvang gratis zou zijn, zouden ouders gemiddeld 9 tot 10 uur meer kunnen werken per week. Het (meer) vergoeden van ouderschapsverlof, respijtverlof en zorgverlof zou bovendien de financiële stress binnen veel huishoudens groots verlichten. Een gelijke verdeling van werk en zorg wordt hiermee mogelijk gemaakt, wat de economische positie van vrouwen ten goede zal komen.

In de Alliantie Samen Werkt Het! (ditwerktwel.nl) streeft de Nederlandse Vrouwen Raad samen met Women Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie en WO=MEN naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Deze alliantie loopt van 2017 tot en met 2022.

Gerelateerde items