Zorgt coalitieakkoord voor eerlijker verdeling werk en zorg?

Met Ditwerktwel.nl zetten wij ons in voor een eerlijke verdeling tussen zorg en werk. Dit is onze reactie op het coalitieakkoord.

Uit onderzoek van Ditwerktwel.nl blijken de drie grootste belemmeringen voor het combineren van werk en zorg: dure en complexe kinderopvang, slecht betaald verlof en een slechte financiële waardering van mantelzorgers.

We zijn blij dat de eerste twee punten door de nieuwe regering worden aangepakt. De nieuwe regering is van plan om het aantrekkelijker te maken om werk en zorg te kunnen combineren. De doorbraak op kinderopvang is historisch. De complexiteit van de kinderopvangtoeslag was voor veel ouders een enorme barrière en die wordt weggenomen. Het is nu belangrijk dat het kabinet zo snel mogelijk aan de slag gaat.

Een andere belangrijke doorbraak is het betaald ouderschapsverlof. De vergoeding voor ouders zal verhoogd worden naar 70 procent in plaats van de huidige 50 procent. Dit betekent dat ouders die een kind krijgen in de eerste 8 jaar verlof op kunnen nemen om voor hun kinderen te zorgen en daarbij 70 procent van hun salaris doorbetaald krijgen. 

Mantelzorg is nog wel een belangrijk onderwerp dat grotendeels mist in de plannen van de nieuwe regering. We hopen dat in de verdere uitwerking hier meer aandacht voor zal zijn.

Daarnaast roepen wij het nieuwe kabinet op om in het actieve emancipatiebeleid dat wordt voorgesteld, evenals de inzet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, relevante internationale verdragen, afspraken en de verantwoordelijkheden van de Nederlandse overheid met betrekking tot de verdeling tussen werk en zorg stevig te verankeren. Hieronder vallen het VN-Vrouwenverdrag, de Sustainable Development Goals (specifiek SDG 5 Gendergelijkheid en SDG 8 Waardig werk en economische groei), en ILO Conventie 190 betreffende geweld en intimidatie op de werkvloer.

Zorg er tenslotte voor dat gendergelijkheid en gelijke kansen structureel onderdeel vormen van de planning, uitvoering en evaluatie van de middelen uit het Europees herstelfonds die ter financiering van de plannen uit onder meer het coalitieakkoord worden aangewend.

Ditwerktwel.nl is een samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer nieuws