Terugblik op een leerzame inspiratiemiddag

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering in mei werd een inspiratiemiddag georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad met onze lidorganisaties NOVA (vrouwelijke apothekers) en VNVA (vrouwelijke artsen). Op de foto v.l.n.r.: Lydia Ketting-Stroet, Astrid van Heumen, Wilma Göttgens en Nitika Chouhan.

Antidepressiva en de kunst van het minderen en stoppen
Onafhankelijk apotheker Wilma Göttgens MSc MA opende de middag met een lezing over het starten, gebruiken en stoppen van antidepressiva. Göttgens pleitte voor een persoonsgerichte aanpak en begeleiding op maat en vroeg aandacht voor het maatschappelijke probleem dat diegenen die willen stoppen met antidepressiva hier niet of nauwelijks hulp bij krijgen in Nederland. Zij legde uit wat erbij komt kijken om te stoppen met antidepressiva en waarom artsen en apothekers vaak terughoudend zijn om het gesprek met de patiënt aan te gaan over het afbouwen van deze middelen.

Verschillen overbruggen voor optimale zorg
Huisarts, antropoloog en oud-voorzitter VNVA Lydia Ketting-Stroet vervolgde de middag met een lezing over hoe verschillen moeten worden overbrugd om optimale zorg te kunnen bieden. Tijdens deze lezing werden in vogelvlucht de achtergronden van biologische verschillen benoemd. Van de genetische basis tot de betekenis hiervan voor het afstemmen van de zorg. De focus ligt hierbij in het bijzonder op de effecten voor vrouwen, gender en etniciteit. Door inzichtelijk te maken waar de verschillen door worden veroorzaakt, kan in de nabije toekomst immers beter worden ingezet op persoonsgerichte zorg.

Symptoom van een doorgeschoten zorgmarkt?
Tenslotte was het woord aan de apothekers Wilma Göttgens en Nitika Chouhan over het alsmaar verder toenemende geneesmiddelentekort in Nederland. Hoe kunnen deze geneesmiddelentekorten ontstaan, welke vergaande consequenties heeft dat voor medicijngebruikers die afhankelijk zijn van enkele fabrikanten en welke rol spelen de zorgverzekeraars hierin. De beide apothekers lieten zien hoe de BV Nederland bij ongewijzigd beleid afstevent op een ramp in de geneesmiddelenvoorziening.

Aan het einde van de middag was er gelegenheid om met de sprekers over bovengenoemde onderwerpen van gedachten te wisselen.

Meer nieuws