Jubileumlezing ‘Inclusieve gezondheid’

Inspiratiemiddag op 13 mei georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad samen met haar lidorganisaties NOVA (vrouwelijke apothekers) en VNVA (vrouwelijke artsen).

Meer dan 1 miljoen mensen (tweemaal zoveel vrouwen als mannen) gebruiken momenteel in Nederland
antidepressiva omdat ze kampen met depressies. Niet alleen kunnen deze mensen daardoor fysiek en sociaal minder bijdragen aan de samenleving, ook zijn de economische kosten voor de BV Nederland
enorm. Zo wordt jaarlijks grofweg 1,1% van de totale uitgaven voor de gehele gezondheidszorg hieraan besteed. Inspelend hierop organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad in het kader van haar 125-jarig jubileum, in nauwe samenwerking met haar lid-organisaties NOVA (Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers) en VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen) op 13 mei a.s. een inspiratiemiddag over ‘Inclusieve gezondheid’ in het Academiegebouw (Domplein 29, Utrecht).

Onafhankelijk apotheker Wilma Göttgens MSc MA opent de middag met een lezing over het starten, gebruiken en stoppen van antidepressiva. Göttgens pleit voor een persoonsgerichte aanpak en begeleiding op maat en vraagt aandacht voor het maatschappelijke probleem dat diegenen die willen
stoppen met bovengenoemde medicatie hier niet of nauwelijks hulp bij krijgen in Nederland.

Huisarts, antropoloog en oud-voorzitter VNVA Lydia Ketting-Stroet vervolgt de middag met een lezing over hoe verschillen moeten worden overbrugd om optimale zorg te kunnen bieden. Tijdens deze lezing worden in vogelvlucht de achtergronden van biologische verschillen benoemd. Van de genetische basis tot de betekenis hiervan voor het afstemmen van de zorg. De focus ligt hierbij in het bijzonder op de effecten voor vrouwen, gender en etniciteit. Door inzichtelijk te maken waar de verschillen door worden veroorzaakt, kan in de nabije toekomst immers beter worden ingezet op persoonsgerichte zorg.

Tenslotte is het woord aan de apothekers Wilma Göttgens en Nitika Chouhan over het alsmaar verder toenemende geneesmiddelentekort in Nederland. Hoe kunnen deze geneesmiddelentekorten ontstaan,
welke vergaande consequenties heeft dat voor medicijngebruikers die afhankelijk zijn van enkele fabrikanten en welke rol spelen de zorgverzekeraars hierin. De beide apothekers laten zien hoe de BV
Nederland bij ongewijzigd beleid afstevent op een ramp in de geneesmiddelenvoorziening.

Aan het einde van de middag is er gelegenheid om met de sprekers over bovengenoemde onderwerpen
van gedachten te wisselen.

De kosten voor deelname aan de inspiratiemiddag (inclusief lunch en afsluitende borrel) bedragen
€25,00 p/p. De lunch begint om 12.30 uur en het middagprogramma eindigt om 17.00 uur.

Meer nieuws