Alternatieve Troonrede 2018

Op de 3e dinsdag van september is het Prinsjesdag. Koning Willem Alexander spreekt traditiegetrouw de troonrede uit, met de plannen van de regering voor het komende jaar. Op de 2e maandag van september vierde Vrouwenpodium Prinsessendag. Ook met een troonrede, uitgesproken door zangeres en filmmaker Rajae El Mouhandiz.

Drs. Wil Portegijs van het Sociaal Cultureel Planbureau schetste in haar keynotelezing de situatie van het deeltijdwerken in Nederland. Lokale, provinciale en landelijke politici (waaronder Henk Krol en Nevin Özütok) gingen vervolgens met elkaar en de zaal in discussie over de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Gezamenlijk kwamen ze tot aanbevelingen voor beleid gericht op financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

In de troonrede worden zeven thema’s benoemd die verbeterd kunnen worden om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.

Parttime werken
Uit de troonrede: “Pak het dilemma van parttime werken aan. Onderzoek de mogelijkheden om banen voor vrouwen uit te breiden en die voor mannen terug te brengen tot vier dagen per week, te beginnen bij die sectoren die kampen met tekorten aan personeel: onderwijs en zorg.”

Mantelzorg
“Geef meer aandacht en waardering voor mantelzorgers. Zorg dat iedereen op de hoogte is van de landelijke en gemeentelijke financiële regelingen voor zorgaanvragers en mantelzorgers.”

NUG-vrouwen
“Zet niet-uitkeringsgerechtigde (NUG) vrouwen op de kaart. Breng op overheids-  en op gemeentelijk niveau in kaart hoeveel NUG vrouwen in financieel kwetsbare situaties verkeren. En bied scholingstrajecten aan financieel kwetsbare NUG-vrouwen aan.”

Zwarte-migranten-vluchtelingen vrouwen 
“Heb oog voor de talenten van zwarte-migranten-vluchtelingen vrouwen (zmv). Geef voorlichting aan werkgevers en werknemers over discriminatie op de werkvloer. Bied een netwerk en een persoonlijke coach aan vluchtelingenvrouwen aan met als inzet het vergroten van hun toegang tot de arbeidsmarkt. En maak gebruik van het concept van EVC (Eerder Verworven Competenties).” 

Verdeling zorg- en werktaken
“Forceer een doorbraak in gelijke verdeling van zorg- en werktaken. Stimuleer als overheid een bewustwordingscampagne die in gemeenten wordt uitgerold voor vrouwen én mannen. Maak van flexibiliteit en maatwerk een vast onderdeel van het personeelsbeleid. Stimuleer opname van betaald vaderschapsverlof in het personeelsbeleid. En pak de stereotypering in de media structureel aan.

Kinderopvang
“Stop met het ‘houtje/touwtje’ karakter in het regelen van kinderopvang. Stel een taskforce in die aanstuurt op de opbouw van een sluitend systeem van kinderopvang van kinderen van 0-12 jaar op basis van de principiële keuze voor een overheidsverantwoordelijkheid voor opvang, begeleiding en een deel van de opvoedingstaken voor deze leeftijdsgroep. Sluit hierbij aan bij reeds eerder uitgebrachte rapporten op dit vlak.

Vrouwen als financieel onafhankelijke burgers
“Empower vrouwen als financieel onafhankelijke burgers. Verander het beleid niet alleen voor vrouwen, maar vooral met vrouwen en maak hierbij gebruik van de kennis en kracht van vrouwenorganisaties. Start een bewustwordingscampagne over het belang van financiële onafhankelijkheid voor alle vrouwen. Geef als gemeenten het voorbeeld door in samenwerking met lokale vrouwenorganisaties een intern vrouwennetwerk op te zetten waarin vrouwen gestimuleerd worden om carrière te maken en om bewustzijn te creëren over het belang van financiële onafhankelijkheid. Vrouwelijke rolmodellen zijn hierbij belangrijk.”

Slotwoorden uit de troonrede: “De financiële onafhankelijkheid van vrouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en vrouwen en mannen zelf. Vrouwenorganisaties, en in het bijzonder de Nederlandse Vrouwen Raad als koepelorganisatie, zullen dit belangrijke onderwerp blijven agenderen. Alleen door er samen de schouders onder te zetten, zullen vrouwen een gelijkwaardig en zelfstandig bestaan kunnen leiden.” 

Vrouwenpodium
Het Vrouwenpodium is een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties: de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), Stichting Melania, Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Stichting Molukse Vrouwen Raad, NVVH-vrouwennetwerk en Vrouwen van Nu.  

Samen werkt het!
Prinsessendag 2018 werd georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen Werkt Het!, bestaande uit: Women Inc., Movisie, Wo=Men, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Meer Algemeen