Uitvraag penvoerder(s) Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul

Wie voor deelname aan het schrijfteam in aanmerking wil komen kan dat voor 22 april 2024 kenbaar maken.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzamelt en coördineert het commentaar vanuit maatschappelijke organisaties op de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag én van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg het Verdrag van Istanbul.

Het Netwerk is door GREVIO, het expert comité dat toeziet op de implementatie van het Verdrag van Istanbul, uitgenodigd om informatie en bevindingen van Ngo’s in te zenden ten behoeve van de eerste thematische evaluatie over het Nederlandse beleid en de regeringsantwoorden op GREVIO’s questionnaire dienaangaande. Uiterste datum van inzending van deze schaduwrapportage is 14 augustus 2024.
Het opstellen van de schaduwrapportage is in handen van in een schrijfteam samenwerkende penvoerders. Voor de eindredactie en correctie van de laatste concepttekst zal een Engelstalige eindredacteur aangezocht worden.

Profiel
Taken van het schrijfteam zijn:

 • Het actief verzamelen van informatie vanuit de verschillende vrouwen- en
  mensenrechtenorganisaties met betrekking tot (knelpunten in) de onderwerpen die in
  GREVIO’s questionnaire zijn opgenomen.
 • Als eerste activiteit een samenvattend overzicht te maken van de onderwerpen in de
  questionnaire op één of twee pagina’s.
 • Bezien of de regeringsantwoorden op de questionnaire, uiterlijk 12 juni beschikbaar,
  stroken met de opvattingen van Ngo’s.
 • Het actief verzamelen van relevante informatie uit andere bronnen.
 • Het ordenen en samenvatten van de gevonden informatie in korte, per onderwerp
  gebundelde, commentaren (Engelstalig).
 • Het organiseren van (hybride of digitale) expertbijeenkomsten over een of meer door
  het Netwerk VN-Vrouwenverdrag gekozen thema’s uit de questionnaire.

Het secretariaat van het Netwerk biedt ondersteuning bij de organisatie van activiteiten.

Van leden van het schrijfteam verwachten we:

 • Kennis van het Verdrag van Istanbul en de verplichtingen die hieruit voortvloeien.
 • Kennis van een of meer in de questionnaire benoemde onderwerpen.
 • Analytisch vermogen
 • Goede schrijfvaardigheid in de Engelse taal
 • Organisatietalent
 • Een bedreven teamspeler te zijn.
 • Een relevant netwerk te hebben.

Het Netwerk streeft naar een schrijfteam dat zijn brede, diverse achterban weerspiegelt. De in het schrijfteam samenwerkende penvoerders zullen de werkzaamheden op freelancebasis uitvoeren. De tijdsinvestering is mede afhankelijk van de omvang van en onderlinge afspraken in het schrijfteam. Totaal geraamd op rond de 220 uur. Er is in totaal ongeveer € 24.000 (incl. BTW) beschikbaar. Er is een mondelinge toezegging voor subsidie van het ministerie van VWS. De periode waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden is mei-juni-14 augustus.

Wanneer je voor deelname aan het schrijfteam in aanmerking wilt komen kun je dat voor 22 april 2024 kenbaar maken door een op bovengenoemde vereisten toegesneden motivatiebrief met CV te sturen aan het secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com. Gesprekken zullen in de tweede helft van week 17 en in week 18 (2024) plaatsvinden.

Meer nieuws