Pleidooi voor IMAGES in Nederland

In Nederland is een grote behoefte aan meer kennis over en inzicht in de ervaringen en opvattingen van mannen.

Emancipator stelde een rapport samen op basis van bestaand Nederlands onderzoek naar de onderwerpen die in de International Men And Gender Equality Survey (IMAGES) aan bod komen. Dit om een beeld te geven van de kennis die er is en vooral van de kennis die nog mist in Nederland. Het resultaat is te lezen in het literatuuronderzoek “Ervaringen, gedrag en genderopvattingen van mannen in Nederland”  

De vragen die na dit literatuuronderzoek nog openstaan maken de noodzaak en urgentie van IMAGES in Nederland duidelijk. Om de samenhang tussen ervaringen, gedrag en opvattingen van mannen rond verschillende onderwerpen te laten zien. En om een volgende stap te kunnen maken om mannenemancipatie in Nederland te bevorderen, is onderzoek op basis van IMAGES onmisbaar.

International Men and Gender Equality Survey
De International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) heeft sinds 2009 onder coördinatie van de internationale organisatie Equimundo in 40 landen unieke inzichten opgeleverd. Van Azerbeidzjan tot Nicaragua. Van Rwanda tot Servië. Het vergelijkende onderzoek geeft een beeld van de samenhang tussen de ervaringen, het gedrag en de opvattingen van mannen. Er zijn al meer dan 67.000 mensen geïnterviewd over diverse thema’s die samen inzichten opleveren in hun ervaringen met man-zijn. Vrouwen zijn bevraagd over hun perspectief daarop. Lees hier een samenvatting van de bevindingen van 14 jaar IMAGES.

Mannenemancipatie
De kracht van het onderzoek zit in de vorm van de interviews. Minstens drie kwartier een intensief gesprek met een representatief deel van de bevolking. Daardoor levert IMAGES tegelijkertijd kwalitatief en kwantitatief een enorme rijkdom aan data op. Wereldwijd blijkt het onderzoek een sterk evidence-based pleidooi voor mannenemancipatie. In landen waar het is uitgevoerd hebben de resultaten bijgedragen aan de ontwikkeling, implementatie en opschaling van beleid en interventies gericht op het betrekken van jongens en mannen bij gendergelijkheid.

Literatuuronderzoek
In Noord-West-Europa en Noord-Amerika is IMAGES nog niet uitgevoerd. Ook in Nederland is een grote behoefte aan meer kennis over en inzicht in de ervaringen en opvattingen van mannen. Daarom heeft Emancipator een literatuuronderzoek laten uitvoeren door studenten van verschillende opleidingen. Zij verzamelden Nederlandse studies die vergelijkbare informatie zouden kunnen geven als met een IMAGES verzameld zou worden. De literatuurstudie behandelt verschillende onderwerpen en thema’s die ook in IMAGES aan bod komen:

IMAGES in Nederland
De literatuurstudie maakt zichtbaar hoe veel onderzoek er in Nederland al is gedaan en ook welke vragen nog open staan. De belangrijkste conclusies zijn dat er naar de meeste thema’s wel onderzoek is gedaan in Nederland. Maar samenhang ontbreekt tussen de verschillende onderwerpen. En dat bevindingen niet of niet expliciet aan gendernormen en -opvattingen worden gekoppeld. En al helemaal niet aan mannelijkheidsnormen.

Bestaand onderzoek houdt geen rekening met de impact van gendernormen en -opvattingen en met name mannelijkheidsnormen op de ervaringen en het gedrag van mensen. Er is weinig aandacht voor het aandeel van mannelijkheidsnormen in allerlei problemen en daarmee ook niet voor de positieve impact die mannenemancipatie zou kunnen hebben op die problemen en op de maatschappij als geheel. Er is überhaupt nauwelijks onderzoek gedaan naar mannenemancipatie en opvattingen van Nederlandse mannen over mannelijkheid. IMAGES zou een overkoepelend perspectief kunnen bieden op de geleefde ervaringen van mannen en die in de context plaatsen van genderopvattingen en mannelijkheidsnormen.

Lees hier het literatuuronderzoek

Dit rapport is onderdeel van de alliantie Werk.en.de Toekomst, een samenwerking van Atria, Emancipator, VHTO en de Nederlandse Vrouwen Raad en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer nieuws