Overhandiging Petitie betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk

Minister Karien van Gennip ontving de Petitie voor een betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk. De minister wil vaart maken met de ratificering van het ILO Verdrag. Bij voorkeur in EU verband. Bij de huidige EU voorzitter, Frankrijk, zal zij aandringen op snelle ratificering.

Op 8 februari 2022 overhandigden Mirjam Decoz en Alie Kuiper namens 23 organisaties en ruim
2.200 ondertekenaars de Petitie voor een betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op het werk
aan minister Karien van Gennip.

De minister dankte de ondertekenaars van de Petitie met het initiatief. Ze onderstreepte het belang
van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook op het werk. Ze meldde dat het Kabinet
dit inmiddels als top prioriteit had bestempeld en zojuist Mariette Hamer als regeringscommissaris
daarvoor had aangesteld.

De minister gaf aan vaart te willen maken met de ratificering van het ILO Verdrag. Bij voorkeur in EU
verband. In dat kader zal zij bij de huidige EU voorzitter, Frankrijk, aandringen op snelle ratificering.
Frankrijk, zo meldde zij, heeft de aanpak van geweld tegen vrouwen hoog op de agenda staan. Bij de
ratificering horen ook goede procedures voor behandeling van klachten over (seksuele) intimidatie
op organisatieniveau, zo gaf de minister desgevraagd aan.

Op de suggestie om als Kabinet een adviesaanvraag bij de SER in te dienen voor het vormgeven
van een wettelijk kader voor een onafhankelijke en deskundige afhandeling van klachten reageerde
de minister niet afwijzend. Ze gaf aan deze ‘route’ te willen verkennen.

Het gesprek met de minister bleek te kort om over het tweede onderdeel van de petitie, handhaving
van de huidige wettelijke verplichtingen gericht op preventie door de Arbeidsinspectie, uitgebreider
in te gaan. De minister benadrukte vooral het belang van een cultuurverandering, tone at the top.

De indieners van de petitie brachten naar voren dat een wettelijk kader voor klachtbehandeling
maar ook de handhaving van de huidige verplichtingen ook bijdragen aan een gelijk speelveld.
Investeringen van werkgevers voor een sociaal veilige werkplek leiden dan niet meer tot een
achteruitgang in de concurrentiepositie.

In het gesprek met de minister ontstond het idee voor een gezamenlijk congres over de aanpak van
seksuele intimidatie op het werk. De minister gaf aan daar nog voor de zomer mogelijkheden voor te
zien.
Daarnaast is toegezegd dat de minister de initiatiefnemers van de Petitie en de organisaties die de petitie indienden, waaronder de Nederlandse Vrouwen raad, in contact zal brengen met de nieuwe regeringscommissaris Mariette Hamer.

Meer nieuws