Overeenstemming over eerste EU-wet geweld tegen vrouwen

De European Women’s Lobby (EWL) is blij met het langverwachte akkoord over de richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Op 6 februari 2024 hebben de Europese Raad en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over de allereerste EU-wet inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De nieuwe wet bevat minimumvoorschriften voor de definitie van specifieke strafbare feiten en sancties om deze vorm van geweld aan te pakken. De wet bepaalt ook de rechten van slachtoffers van alle vormen van geweld tegen vrouwen of huiselijk geweld en voorziet in hun bescherming.

Daarmee zorgt deze EU-wet ervoor dat slachtoffers van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ongeacht waar ze in de EU wonen, adequate bescherming en ondersteuning krijgen, evenals toegang tot de rechter en genoegdoening.

Dit is een historische beslissing! De boodschap die de EU met deze overeenkomst heeft afgegeven is dat vrouwenrechten fundamentele mensenrechten zijn in het hart van het EU-project, en nooit een privéaangelegenheid, maar een structurele kwestie ingebed in patriarchaat, seksisme en vrouwenhaat. Aan alle vormen van geweld tegen vrouwen moet nu een einde komen“, aldus Iliana Balabanova, voorzitter van de European Women’s Lobby. “Deze richtlijn is cruciaal voor de lidstaten zoals de mijne, Bulgarije, die het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd, omdat het een holistisch kader van verplichtingen en minimumnormen vaststelt“.

De EWL betreurt echter dat de Raad veel belangrijke aspecten van de richtlijn heeft geblokkeerd, met name het schandalige besluit van Frankrijk en Duitsland om artikel 5 te schrappen uit de richtlijn. Dit artikel omvat een definitie van verkrachting gebaseerd op de noodzaak van instemming volgens de normen van het Verdrag van Istanbul. “Het is volkomen hypocriet en een verschrikkelijke gemiste kans om vrouwen en meisjes te beschermen tegen een van de meest gruwelijke vormen van geweld“, zegt Irene Rosales, beleidsmedewerker en campagneleider van EWL. “Laten we niet vergeten dat 11 EU-lidstaten nog steeds inadequate definities van verkrachting hanteren, gebaseerd op geweld, bedreiging of dwang als de belangrijkste bestanddelen van het misdrijf, waardoor de effectieve bescherming van de seksuele autonomie van het individu in gevaar komt, zoals is bepaald in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens“. De EWL betreurt ook de uitsluiting van de definities van de misdrijven seksuele intimidatie op de werkplek en gedwongen sterilisatie.

De EWL zal daarom blijven aandringen op een herziening van de richtlijn om ervoor te zorgen dat de vervolging van verkrachting op EU-niveau wordt gewaarborgd en coherent wordt gedefinieerd op basis van vrije toestemming in omstandigheden van autonomie en wederkerigheid. Verder zal de EWL onophoudelijk campagne voeren om ervoor te zorgen dat de werkingssfeer van de richtlijn spoedig wordt uitgebreid om alle vormen van seksuele en reproductieve uitbuiting aan te pakken, inclusief seksueel geweld en misbruik.

Zie het volledige persbericht van de EWL >>
Zie ook de persmededeling van de Europese Raad >>

Meer nieuws