NKV in het nieuw

Onze lidorganisatie Netwerk Katholieke Vrouwen heeft een nieuw logo en een nieuwe website, die een inspirerende plek wil zijn voor katholieke vrouwen en hun verhalen.

Via de vernieuwde website roept het Netwerk alle katholieke vrouwen in Nederland op om in maart 2024 een synodaal gesprek te organiseren. Deze gespreksronde over het thema ‘vrouwen in de kerk’ vindt plaats in afstemming met de landelijke werkgroep van de bisschoppenconferentie en zal aanvullende inbreng opleveren voor de synode 2024.

De nieuwe website biedt informatie en materiaal voor de rondetafelgesprekken

Het Netwerk Katholieke Vrouwen Nederland is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit hun katholieke levenshouding de volgende speerpunten belangrijk vinden:

  • Netwerken en verdieping zoeken rond thema’s op het gebied van levensbeschouwing en samenleving;
  • Opkomen voor vrouwen in kerk en maatschappij;
  • Samenwerken en krachten bundelen — met elkaar en met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

Een terugkerend thema is dat de kerk de stem en specifieke leiderschaps- en gemeenschapsopbouwende kwaliteiten van vrouwen nodig heeft. Neem vrouwen serieus en durf naar hen te luisteren. Stimuleer het zoeken naar nieuwe taal in woord, beeld en muziek die aansluit bij de Godservaringen van mensen nu en benut de talenten van vrouwen opdat de kerk barmhartiger en gastvrijer wordt. Daarnaast wil het NKV zich ook laten horen wat betreft zaken die in de bredere maatschappij voor vrouwen nog steeds niet goed geregeld zijn.

Het NKV wil op regelmatige basis landelijke bijeenkomsten organiseren over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s. De vrouwen binnen het netwerk bundelen hun krachten en werken aan verbinding.

Meer informatie: netwerkkatholiekevrouwen.nl.

Meer nieuws