Minister Kuipers herinnerd aan toegezegde actie

Samenwerkende organisaties, waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, herinneren minister Kuipers aan zijn toezegging om te zorgen voor de borging van structurele aandacht voor menstruatie- en hormoon gerelateerde klachten.

Vrouwen moeten net als ieder ander in Nederland kunnen rekenen op gezondheidszorg op maat, oftewel passende zorg. Gebrek aan kennis rondom menstruatie- en hormoon gerelateerde aandoeningen leidt tot (onnodig) langdurige klachten en late diagnoses.

Gelukkig zijn er mooie initiatieven en plannen die hieraan bijdragen. Het landelijk onderzoeksinstituut ZonMw is gevraagd om structureel aandacht te besteden aan gender- en sekse verschillen in onderzoek, en laat door de NVOG inventariseren wat de impact is van verschillende vrouwspecifieke aandoeningen, welke kennishiaten er nog bestaan en welke prioritering hierin moet komen in onderzoek.

Het is belangrijk dat deze lacunes zichtbaar worden zodat ze weggewerkt kunnen worden, maar de financiering voor het wegwerken van de lacunes is nog niet voorzien.

Minister Ernst Kuipers van VWS deed in het debat in de Tweede Kamer over Medische Preventie op 16 februari 2023 de volgende toezegging. “Met betrekking tot de vraag over het structureel borgen van zowel de focus op gender- en sekseverschillen in al het regulier onderzoek als specifieke aandacht voor onderzoek naar vrouwspecifieke klachten bij ZonMw: ik wil dat toezeggen en ik ga daar zelf zorg voor dragen.”

Women Inc heeft, mede namens verschillende andere organisaties waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad, in een brief de minister aan deze toezegging herinnerd en de volgende oproep gedaan:

  • Maak voldoende financiële ruimte in de volgende begroting voor het oplossen van de kennislacunes over menstruatie- en hormoon gerelateerde aandoeningen en (uro) gynaecologische klachten en voor kennisverspreiding onder professionals.
  • Zorg dat bij ieder beleid de effecten op gendergelijkheid (gender mainstreaming) aandacht krijgen binnen alle verschillende beleidsdomeinen van het ministerie en ga hierover in gesprek met de minister voor Emancipatie.
  • Waarborg de aandacht bij ZonMW voor gender- en sekseverschillen in het onderzoek binnen alle medische domeinen, door middel van een structurele financiële impuls, zodat mainstreaming in onderzoek aangejaagd kan blijven worden.

    Dezelfde organisaties die nu samen met Women Inc. afzenders zijn van de brief aan Kuipers, hebben vorig jaar het manifest ‘Inhaalslag kennis menstruatie- en hormoon gerelateerde klachten’ opgesteld. Dit manifest is in september 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

    Meer nieuws