Uitvoering SDG5 ver achter op schema

De meest recente gegevens over de uitvoering van Sustainable Development Goal (SDG) 5 laten zien dat de wereld niet op schema ligt om gendergelijkheid tegen 2030 te bereiken.

Zorgwekkende cijfers in de Gender Snapshot 2022 wijzen erop dat het nog 286 jaar zal duren om lacunes in de rechtsbescherming te dichten en discriminerende wetten op te heffen, nog 140 jaar voordat vrouwen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn in machtsposities en leiderschap op de werkplek, en nog ten minste 40 jaar om gelijke vertegenwoordiging in nationale parlementen te bereiken.

Om kind huwelijken tegen 2030 uit te roeien, moet de vooruitgang 17 keer sneller gaan dan de vooruitgang van het afgelopen decennium, waarbij meisjes uit de armste plattelandshuishoudens en in door conflicten getroffen gebieden naar verwachting het meest zullen lijden.

COVID-19 en de ‘backlash’ tegen de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen hebben de vooruitzichten voor gendergelijkheid verder verminderd. Geweld tegen vrouwen blijft hoog; wereldwijde gezondheids-, klimaat- en humanitaire crises hebben het risico op geweld verder vergroot, met name voor de meest kwetsbare vrouwen en meisjes; en vrouwen voelen zich onveiliger dan voor de pandemie. De vertegenwoordiging van vrouwen in machtsposities en besluitvorming blijft onder de pariteit. Slechts 47 procent van de gegevens die nodig zijn om de voortgang van SDG 5 bij te houden, is momenteel beschikbaar, waardoor vrouwen en meisjes effectief onzichtbaar zijn.

Bijna halverwege het eindpunt van 2030 voor de SDG’s is het nu tijd om te handelen en te investeren in vrouwen en meisjes.

“Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2022” presenteert het nieuwste bewijsmateriaal over gendergelijkheid in alle 17 doelstellingen en laat de lange weg zien die voor ons ligt om gendergelijkheid te bereiken. Het benadrukt de onderlinge verbanden tussen de doelen, de cruciale kracht die gendergelijkheid speelt bij het stimuleren van vooruitgang in de SDG’s, en de centrale rol van vrouwen en meisjes bij het leiden van de weg vooruit.

Meer nieuws