Stimuleer grote deeltijdbanen in alle sectoren

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, acht het inzetten op meer voltijd werken niet zinvol in het tegengaan van het huidige arbeidsmarkttekort.

Atria roept het Kabinet op om grote deeltijdbanen in alle sectoren te stimuleren, zodat mannen en vrouwen tot een gelijkere verdeling van werk en zorg kunnen komen en vrouwen de gelegenheid krijgen om meer uren te gaan werken.

Atria schrijft dit in een brief aan de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer als input voor het plenair debat over de Begroting SZW dat op 29 november 2022 plaatsvindt.

Atria acht het inzetten op meer voltijd werken, bijvoorbeeld door een voltijdsbonus, in het tegengaan van het huidige arbeidsmarkttekort, niet zinvol. Dit komt, omdat de achterliggende oorzaken van de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt hiermee niet worden opgelost: de oneerlijke verdeling van (onbetaalde) zorgtaken.

In de aanpak van de personeelstekorten stelt het kabinet het verminderen van deeltijdwerk (door met name vrouwen) centraal. Zo wil het kabinet ‘onderbenutte deeltijders’ verleiden om meer te gaan werken. In de praktijk gaat dit met name om vrouwen: 65 % van de werkende vrouwen werkt in deeltijd, tegenover 30 % van de werkende mannen en 68 % van alle deeltijdbanen worden uitgevoerd door vrouwen.

De tekorten in sectoren als zorg en onderwijs zijn structureel. Er zal op de lange termijn veel vraag naar werk zijn terwijl er door vergrijzing minder aanbod is. En juist in deze sectoren is gender een belangrijke factor. Zo zijn vier op de vijf werknemers in de zorg en in het onderwijs vrouw.

Maatschappelijke dialoog
In de begroting van het Ministerie van SZW wordt een ‘maatschappelijke dialoog’ aangekondigd over de keuzes die mensen maken rond werk en gezin, en de vraag of en in hoeverre zij daarbij gesteund worden thuis, op het werk en door het overheidsbeleid.
Naast de oproep om grote deeltijdbanen in alle sectoren te stimuleren, roept Atria het kabinet ook op om in deze dialoog oog te hebben voor de behoefte van veel mensen (mannen, vrouwen en anderen) om in grote deeltijdbanen te werken en werkgevers te stimuleren om hen hiertoe in staat te stellen.

Atria roept het kabinet verder op om: ouderschapsverlof met 100% te vergoeden, en om in te zetten op het verhogen van de maatschappelijke status van de waarden van zorg en zorgzaamheid, voor mannen en vrouwen.

Meer nieuws