Vrouwenquotum

De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar 50% vrouwen in alle gremia en op alle niveaus waar besluitvorming wordt genomen bij bedrijven, overheden en in de politiek.

De Nederlandse Vrouwen Raad is blij met de inwerkingtreding per 1 januari 2022 van de wet diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Wij pleiten immers al langere tijd voor een quotum om tot een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven te komen. De wet bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste wordt een quotum ingevoerd voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven die voor tenminste 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’

De quotawet is een logisch vervolg op de streefcijferwet, die nauwelijks werd nageleefd. Net als in de ons omringende landen was het dus tijd voor steviger maatregelen om meer vrouwen in topposities te krijgen. Bedrijven kunnen er nu niet meer omheen, want de vrijblijvendheid is eraf. Goed nieuws voor al die ambitieuze gekwalificeerde vrouwen die samen met hun mannelijke collega’s willen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe, inclusieve cultuur in het bedrijfsleven.

De inwerkingtreding van de quotawet is een belangrijke stap in de goede richting. Maar er is meer nodig. De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar 50% vrouwen in alle gremia en op alle niveaus waar besluitvorming wordt genomen bij bedrijven, overheden en in de politiek. Deze gebalanceerde samenstelling brengt een cultureel waardevol en economisch 25% beter resultaat en draagt bij aan positieve rolmodellen voor jongere generaties.

Gerelateerde items