Geboorteverlof

De uitbreiding van het geboorteverlof van afgelopen jaren is een stap in de goede richting, vindt de Nederlandse Vrouwen Raad. Maar voor echte verandering is een fundamentelere zet in het beleid nodig.

In de afgelopen jaren is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Partners van vrouwen die een kind hebben gekregen, hebben een week vrij na de geboorte in plaats van 2 dagen. Daarnaast hebben zij recht op nog eens 5 weken verlof tegen  een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon.

Die uitbreiding is een stap in de goede richting, vindt de Nederlandse Vrouwen Raad. Nederland loopt namelijk nogal achter qua geboorteverlof voor partners in vergelijking met andere Europese landen.

Uit onderzoek blijkt dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen later meer betrokken zijn bij de opvoeding. Dat is positief voor de ontwikkeling van het kind en voor de ontwikkeling van een meer gelijke verdeling van arbeid- en zorgtaken binnen het gezin.

Echter, voor echte verandering is een fundamentelere zet in het beleid nodig. Een stevig signaal van de overheid inzake het belang van vaders in de verzorging van baby’s zal positieve effecten hebben op de cultuur in organisaties en beroepen waar overwegend mannen werkzaam zijn. Opname van verlof en (tijdelijk) in deeltijd werken door mannen wordt in dergelijke sectoren nog al eens gezien als een gebrek aan ambitie.

Betaling tot 70% zal een barrière vormen voor mensen (mannen) met lagere inkomensniveaus. Dit kan ertoe leiden dat de doelstelling van de wet (partners meer direct betrekken bij verzorging baby en een gelijkere verdeling arbeid/zorg) niet gehaald wordt juist bij die ouders die een meer traditionele taakverdeling kennen, de lager opgeleiden. Bovendien zijn in deze huishoudens vrouwen veel vaker dan bij de hoger opgeleiden economisch niet zelfstandig.

De Nederlandse Vrouwen Raad is voorstander van uitvoering door de overheid van het unanieme advies van de SER: vaders zes weken betaald verlof na de geboorte van een kind, en moeders naast de zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof nog recht op zes weken vrij in het eerste half jaar nadat de baby geboren is.

Gerelateerde items