Verdrag van Istanbul

Het Verdrag van Istanbul is een veelomvattend verdrag. Het bevat gedetailleerd omschreven verplichtingen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Zo wordt in het verdrag benadrukt dat een gender sensitieve aanpak van geweld tegen vrouwen nodig is om geweld effectief te voorkomen en te verhelpen. Voorlichting en bewustwording zijn belangrijk om geweld tegen […]

Beijing Declaration and Platform for Action

De Verenigde Naties hebben vier Wereld Vrouwenconferenties georganiseerd: in Mexico City in 1975, in Kopenhagen in 1980, in Nairobi in 1985 en in Beijing in 1995. De uitkomsten van de Beijing Conferentie zijn vastgelegd in de Beijing Declaration and Platform for Action.  De 4e Wereld Vrouwenconferentie in Beijing betekende een belangrijk keerpunt voor de wereldwijde agenda voor […]

VN Vrouwenverdrag

Op 22 augustus 1991 trad voor Nederland – het Koninkrijk, dus ook voor de Nederlandse Antillen – de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in werking die op 18 december 1979 in New Vork onder auspiciën van de Verenigde Naties werd gesloten. Nederland ondertekende dit internationale Verdrag inzake de uitbanning […]

Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan

Op 31 oktober 2000 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties unaniem resolutie 1325 inzake vrouwen, vrede en veiligheid aanvaard.  De resolutie roept iedereen die belast is met het voeren van vredesonderhandelingen en met het toezicht op de naleving van vredesakkoorden op terdege rekening te houden met de gelijkwaardigheid van de seksen en ook zorgvuldig […]