#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties
#caption
Een project over de verdeling van zorg en werk na decentralisaties


Zorg M/V


Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij
Op 14 april heeft minister Bussemaker de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. De minister geeft aan de resultaten mee te nemen in de voorbereiding van de arbeid- en zorgbijeenkomst eind 2016. Meer informatie...
Zelfstandigheid van ouderen bedreigd
OVN-NL keurt het standpunt van ANBO die voorstander is van het laten vastleggen van het wel of niet hebben van een sociaal netwerk in het keukentafelgesprek dat gemeenten doen op grond van de WMO, ten stelligste af. Meer informatie...
Kabinet betrekt resultaten NVR expertmeeting bij Arbeid en Zorg Top maart 2016
Het eindrapport van de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie organiseerde, is gereed en aangeboden aan minister Bussemaker van OCW. De resultaten zullen worden betrokken bij de Arbeid en Zorg Top die het kabinet voorbereidt voor maart 2016. Meer informatie...
Aandachtspunten van NVR voor AO Arbeid en Zorg
De NVR heeft een aantal punten van zorg voorgelegd aan de Leden van de Tweede Kamer met de vraag deze tijdens het Algemeen Overleg over arbeid en zorg dat op 30 september plaatsvond, onder de aandacht van minister Asscher te brengen. Meer informatie...
Verslag expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten
Het ging om een evenredige verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen bij de expertmeeting die de NVR i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni organiseerde. Experts uit wetenschap, gemeenten, ministeries, maatschappelijke organisaties en zorgorganisaties gingen om de tafel om tips, oplossingen en ideeën te verzamelen. Meer informatie...
Tips, ideeën en oplossingsrichtingen op expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten
Verzamel kennis over familiesystemen en conflicten met het oog op gender. Instrueer Wmo loketmedewerkers hoe ze hiermee om kunnen gaan. Houd ´keukentafelgesprekken´in de avond en het weekend zodat mannen ook (kunnen) komen. Dit zijn enkele van een hele reeks tips, ideeën en oplossingsrichtingen die naar voren kwamen tijdens de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’. Meer informatie...
Position paper gendersensitief beleid bij gemeenten
Als input voor de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten, die de NVR in samenwerking met Atria, Mezzo en Movisie op 11 juni 2015 organiseerde, is een 'position paper' opgesteld. Het position paper bood de deelnemers aan de expertmeeting een gezamenlijk vertrekpunt. Meer informatie...
SCP-publicatie: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk
In de op 24 maart verschenen publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijven onderzoekers hoe het percentage mantelzorgers onder werkenden de laatste jaren veranderde. Hun conclusie: Werkende mantelzorgers vertonen geen grotere vermindering van de arbeidsduur dan anderen, wel meer langdurig ziekteverzuim. Meer informatie...
NVR werkt aan voorstel expertmeeting Zorg M/V
De eerste opzet van het projectplan Zorg M/V is gereed en met de betrokken ministeries – OCW, SZW en VWS - besproken. Aan de NVR is verzocht een nader voorstel uit te werken voor de expertmeeting die onderdeel is van het projectplan en voor het literatuuronderzoek. Meer informatie...
Bussemaker erkent belang genderspecifieke invalshoek bij gemeenten
Minister Jet Bussemaker acht het, evenals de NVR, van belang dat op gemeentelijk niveau aandacht is voor de genderspecifieke invalshoek en in het bijzonder wat betreft de gevolgen van de decentralisaties voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. \\r\\n Meer informatie...
Uitgebreid zoeken