VN Vrouwenverdrag

Het VN Vrouwenverdrag vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid. Een speciaal Verdragscomité van de VN ziet toe op de naleving ervan. Iedere 4 jaar rapporteert de regering over hoe het in ons land staat met de naleving van het verdrag. Dit rapport wordt steeds gevolgd door een schaduwrapportage van het Netwerk VN Vrouwenverdrag, waarin maatschappelijke organisaties hun mening geven over de naleving. De Nederlandse Vrouwen Raad maakt deel uit van dit Netwerk.

Op 22 augustus 1991 trad voor Nederland – het Koninkrijk, dus ook voor de Nederlandse Antillen – de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in werking die op 18 december 1979 in New Vork onder auspiciën van de Verenigde Naties werd gesloten. Nederland ondertekende dit internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van Discriminatie van Vrouwen al op 17 juli 1980, maar pas op 3 juli 1991 werd de Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag in het Staatsblad gepubliceerd. De ratificatie vond plaats in New Vork op 23 juli 1991, waarna het Verdrag dertig dagen later voor het Koninkrijk in werking trad.

Het Verdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van ‘discriminatie van vrouwen’. Het verplicht de verdragstaten deze vorm van discriminatie te veroordelen en met passende beleidsmaatregelen uit te bannen. Het Verdrag omvat normen voor belangrijke maatschappelijke terreinen, zoals het politieke en openbare leven, de nationaliteitswetgeving, onderwijs en vorming, betaalde en onbetaalde arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg, kredietverlening, vrije tijdsbesteding, sport en cultuurbeoefening.

In General Recommendations – Algemene Aanbevelingen – geeft het CEDAW een nadere duiding van de verschillende verdragsartikelen, zodat verdragsstaten aanknopingspunten hebben om het Vrouwenverdrag goed te implementeren.

Toezicht op de naleving van het Verdrag
Een speciaal Verdragscomité – Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)ziet toe op de naleving van het Verdrag. De Verdragsstaten moeten elke vier jaar een verslag insturen over de maatregelen die zij hebben genomen ter uitvoering van het Verdrag en de daarmee geboekte vooruitgang. Deze verslagen worden besproken in openbare CEDAW-zittingen, waarvan de verslagen onder alle verdragsstaten worden verspreid. De Nederlandse regering heeft haar eerste verslag in augustus 1992 aan het CEDAW gezonden.

Tijdens de behandeling van het goedkeuringsvoorstel destijds in de Tweede Kamer is via amendement een bepaling toegevoegd die de regering verplicht iedere vier jaar ook een verslag aan de Staten-Generaal te zenden over de uitvoering van het Verdrag voor Nederland.

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzorgt, telkens als de regering een rapportage uitbrengt aan CEDAW, een zogenaamde schaduwrapportage namens de Nederlandse  maatschappelijke organisaties.  

Zevende rapportagecyclus
Momenteel zit Nederland in de zevende rapportagecyclus die de periode 2021- 2024 betreft. Nederland is in 2020 overgestapt op de zogenaamde verkorte rapportageprocedure. Dat betekent dat het CEDAW-Comité eerst vragen aan de regering formuleert (List of Issues Prior to Reporting). De rapportage van de regering moet deze issues behandelen.

In de eerste schaduwrapportage brengt het Netwerk bij het CEDAW-Comité de punten van zorg onder de aandacht die door de Nederlandse maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van het netwerk zijn aangedragen. Een tweede schaduwrapportage becommentarieert de rapportage van de regering, draagt zo nodig aanvullende gegevens aan en stelt actuele ontwikkelingen aan de orde.

Meer informatie:

  • Op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag vind je de Nederlandse tekst van het Verdrag en Nederlandse vertalingen van de verschillende Algemene Aanbevelingen die inmiddels door de CEDAW zijn uitgebracht.
  • Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft een blogspot waarop rapporteurs en anderen verslag doen van hun activiteiten tijdens de CEDAW sessies.

Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke experts. Ook de Nederlandse Vrouwen Raad maakt deel uit van dit Netwerk.

De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:

  • Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN‑Vrouwenverdrag;
  • Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag;
  • Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.

Als jij of jouw organisatie op de hoogte gehouden wil worden, stuur dan een mail aan het secretariaat van het Netwerk via het contactformulier.

Meer Kennis