#caption
#caption


Deskundigenpool

De NVR wil bij het uitvoeren van haar taken meer gebruik maken van de deskundigheid die er in de lidorganisaties aanwezig is. Daarvoor is het nodig die deskundigheid beter in beeld  te krijgen om er gericht een beroep op te kunnen doen. Het kan daarbij gaan om een verzoek om mee te denken en mee te werken aan beleidsbeïnvloedende activiteiten, maar ook om het ontwikkelen van projecten. 

Voor haar deskundigenpool zoekt de NVR naar deskundigheid op de volgende terreinen:

►Arbeidsmarktbeleid. Hierbij gaat het om inbreng op het beleid dat het ministerie van SZW voert op het gebied van arbeidsmarkt, voorzieningen die van belang zijn om te kunnen werken zoals kinderopvang, zorgverlof, ouderschapsverlof e.d.
►Economische zelfstandigheid. Hierbij gaat het om thema’s als de eerlijkere verdeling van betaald en onbetaald werk, arbeid en zorg, gelijke beloning, voorkomen van discriminatie van zwangere vrouwen, oudere vrouwen, migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt.
►Emancipatiebeleid van de rijksoverheid. Concreet gaat het om inbreng op het tot stand komen van emancipatienota’s van het ministerie van OCW/DE. Ook de emancipatiemonitor van CBS en SCP hoort daarbij. Participatie, vrouwelijk leiderschap, genderequality en gelijke beloning zijn belangrijke thema’s op dit gebied.
►Geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel en specifiek huiselijk geweld zijn thema’s die nog steeds veel aandacht moeten krijgen. Het tot stand brengen van een  gendertoets op beleid rondom  Huiselijk Geweld is daarbij een belangrijk onderdeel. Het ministerie van V&J zullen we hier zeker op bevragen
►Gezondheidszorg en welzijn. We willen het ministerie van VWS beïnvloeden in de richting van meer genderspecifieke gezondheidszorg. De thema’s armoede en eenzaamheid bij vrouwen verdienen eveneens de aandacht. Ook het thema kwaliteit van de leefomgeving past hierbij. Het gaat dan bv om gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.
►Internationaal beleid. Hierbij gaat het om: het Nationaal Actie Plan1325, het Europese emancipatiebeleid en de verdragen die gerelateerd zijn aan de VN zoals het VN-Vrouwenverdrag. We hebben hier te maken met o.a. de ministeries van BuZa, Defensie en V&J.

Deskundige vrouwen kunnen zich rechtstreeks melden bij de NVR. Dat kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden.

Wat doen we met die gegevens?
De NVR-commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartigingadviseert aan het bestuur van de NVR over activiteiten en projecten. Ook vormt  deze commissie werkgroepen om b.v. een overheidsmaatregel te becommentariëren of om een nieuw projectplan uit te werken voor een nationale of internationale activiteit. De commissie wil voor de bemensing van deze werkgroepen een beroep doen op deskundige vrouwen uit de eigen NVR-achterban.

De gegevens van de deskundigen worden opgenomen in het Kennissysteem van de NVR ingedeeld op thema(’s) van deskundigheid. De gegevens in dit systeem zijn, zoals bekend, alleen raadpleegbaar door de NVR en haar lidorganisaties. 

Wat betekent het als je iemand of jezelf opgeeft als deskundige?
Het werken met een pool van deskundigen is nieuw voor de NVR. We kunnen dus nog niet precies zeggen hoe het gaat werken in de praktijk. Deskundigen kunnen gevraagd worden, maar het is niet aan te geven hoe vaak dat zal gebeuren. In principe kan iemand op elk moment in of uit de pool stappen.


Bent u deskundig op een van de genoemde werkterreinen van de NVR? Dan vragen wij u om u aan te melden als u dat wilt voor de deskundigenpool door het aanmeldingsformulier in te vullen en te verzenden. Weet u iemand anders, wilt u haar dan attent maken op ons verzoek?


Uitgebreid zoeken