#caption
#caption


Zorg over verlenging screeningsinterval borstkankeronderzoek

In een brief aan de demissionaire bewindslieden Van Ark en Blokhuis van VWS heeft de Nederlandse Vrouwen Raad haar zorg uitgesproken over de verlenging van het screeningsinterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker van 2 naar 3 jaar. 

 

Onder veel vrouwen in de achterban van de Nederlandse Vrouwen Raad is zorg ontstaan over de verlenging van het screeningsinterval, omdat deze maatregel leidt tot aanzienlijke vermindering van het effect van deze preventieve voorziening. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken waardoor de kans op succesvolle behandeling groter is, de mortaliteit lager wordt en vaak een minder ingrijpende behandeling nodig is. 

De verlenging van de periode tussen twee onderzoeken heeft tot gevolg dat het bevolkingsonderzoek minder gezondheidswinst oplevert. Als het borstonderzoek om de twee jaar gebeurt, zoals gebruikelijk was, voorkomt dat gemiddeld 1450 sterfgevallen per jaar in de periode tot 2039. Bij verlenging van de periode naar drie jaar worden er ieder jaar gemiddeld 57 sterfgevallen minder voorkomen in de periode tot 2039.


Aanleiding voor de verlenging van het screeningsinterval was het structurele tekort aan screeningslaboranten. Het probleem is echter sterk verergerd door de achterstanden die door de Covid-19 pandemie zijn opgelopen. 
Staatssecretaris Blokhuis heeft eerder al laten weten dat tot begin 2024 veel capaciteit wordt ingezet om nieuwe medewerkers op te leiden, en dat zijn inspanningen er op gericht zijn het bevolkingsonderzoek vanaf begin 2024 weer om de twee jaar plaats te laten vinden.  

 

Vanwege de impact van de verlenging van het screeningsinterval - 57 extra sterfgevallen per jaar – is het zeer onwenselijk als het screeningsinterval per 1 januari 2024 nog niet zou zijn teruggebracht op het ‘oude’ niveau van 2 jaar. De Nederlandse Vrouwen Raad dringt daarom bij de staatssecretaris aan op een periodieke update over de concrete acties en maatregelen die zijn genomen om het screeningsinterval weer terug te brengen naar 2 jaar en het effect daarvan. 

 

In haar brief stelt de Nederlandse Vrouwen Raad ook vragen over de stand van zaken van de opvolging van het RIVM advies dat in 2019 is uitgebracht om achterstanden in de borstkankerscreening te verminderen, en naar de stand van zaken van de adviesaanvraag die de staatssecretaris begin dit jaar heeft gedaan bij de Gezondheidsraad over deze materie.

 

De brief van de Nederlandse Vrouwen Raad is medeondertekend door de Unie van Soroptimisten, Vrouwen van Nu en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. 

 

Lees de volledige tekst van de brief >>

 


Uitgebreid zoeken