#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


NVR naar netwerkorganisatie

Aan de hand van een ‘praatplaat’ vertelde bestuurslid Annelies Vethman tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2020 over hoe de NVR steeds meer groeit richting een netwerkorganisatie waarin verschillende groepen en teams met elkaar werken aan gemeenschappelijke doelen. “Zo zijn we wendbaar en kunnen we reageren op de snelle ontwikkelingen om ons heen.”


De NVR bestaat uit een mix van een groot deel vrijwilligers (bestuur en veel mensen daaromheen) en een kleine groep van 3 parttime betaalde krachten. Dit is de kern van het netwerk, spin in het web. Van daaruit gaan veel linken naar andere groepen. De belangrijkste link is natuurlijk die met de lidorganisaties. We zijn een koepel van vrouwenorganisaties die met elkaar samen optrekken om allemaal hun doelen te bereiken.


De missie en visie van de NVR is de stem van de NL-vrouw versterken. Dus: signalen oppikken over wat er gebeurt in de samenleving, daar een platform voor bieden, dat helpen uitdragen en verbindingen leggen. Dat kunnen verbindingen zijn tussen lidorganisaties onderling of met projecten en met beleidsmakers, allemaal om eraan bij te dragen de doelen van de lidorganisaties dichterbij te brengen.


We dringen daarbij door tot in de haarvaten van samenleving. Dat is het onderscheidende van de NVR: de diverse achterban die dwars door sociale lagen, culturele lagen en regionale verschillen heen loopt. Wij hebben vele groepen aan boord (van Poolse onderneemsters tot apothekers, van Molukse vrouwen tot een groot netwerk als Vrouwen van Nu of Studerende Moeders). Dat maakt ons tot een aantrekkelijke partner. 


We halen kennis, informatie, signalen op en vertalen dat door naar nationaal niveau (andere organisaties of beleidsmakers) en naar internationaal niveau (VN of Europese netwerken). Ook andersom. Dus: van de Achterhoek naar Den Haag en naar de VN - en terug.


De concrete thema’s waaraan gewerkt worden zijn: gendergelijkheid (SDG5) dat een speerpunt blijft, economische zelfstandigheid dat is en blijft belangrijk, de verdeling arbeid/zorg wat tegenwoordig enorm actueel is en dat geldt helaas ook voor het geweld tegen vrouwen in deze coronatijden. Recentere thema’s zijn: gezondheid (in aansluiting op het thema van de VN Vrouwenvertegenwoordiger) en digitalisering, vooral de invloed daarvan op de positie van vrouwen. 


We doen dat via lobby-activiteiten op nationaal en internationaal niveau. Jarenlang heeft de Commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging (B&B) van de NVR dat gedaan. In de nieuwe werkwijze maken we twee groepen die zich focussen op nationaal en internationaal beleid. Uiteraard is daarin een rol voor de huidige B&B-ers en de NVR-vertegenwoordigers naar internationale gremia, maar er is ook ruimte voor anderen. Het derde punt van de lobby is de VN Vrouwenvertegenwoordiger: in 2020 is dat Angela Maas.


De NVR wordt daarbij ondersteund door externe partners. Veel doen we in samenwerking met projectpartners (lobby samen met o.a. Wo=Men, Atria, Women Inc, Universiteit Utrecht). Samen optrekken met ieder een eigen geluid blijkt effectief te zijn, gezien o.a. de ontwikkelingen op het gebied van partnerverlof en diversiteit aan de top. Ook onze strategisch adviseurs helpen door klankbord te zijn (deelname aan de sessies toekomst NVR 2019) of een specifieke klus uit te voeren (deelname aan BAC of ontwikkelen SER-advies). Nieuwe groep is de Young Feminist Ambassadors. Klankborden met hen helpt om van jonge vrouwen te horen wat zij belangrijk vinden en hoe dat verweven kan worden in de NVR-activiteiten.


De concrete activiteiten richten zich op:

  • Alliantie Samen Werkt Het! (ASWH) - De werk/zorg-verdeling is erg actueel, zeker in deze coronatijden. In 2020 wordt een doorlopende lijn ontwikkeld van een landelijke digitale FEM Talk als opmaat naar Prinsessendag. Het onderwerp is de waardering van vrouwen in vitale beroepen (in geld en in faciliteiten). Ook de regiobijeenkomsten vallen onder ASWH: hoe zit het met werk/zorg-verdeling buiten de randstad? Werkt het anders? Hoe vertaal je dat lokaal in acties?
  • Alliantie Werk.en.de.Toekomst (WedT) richt zich op genderstereotypering. Onderwerpen in 2020 zijn: mannenemancipatie - vanuit het motto: we moeten het samen doen – en in gesprek met lokale politici over het herkennen en omgaan met genderstereotypen.
  • Project Vrouw & Gezondheid: naar aanleiding van het thema van de VN Vrouwenvertegenwoordiger Angela Maas. Begin 2020 is een projectgroep gestart met lidorganisaties NVVA (artsen), NOVA (apothekers), KNOV (verloskundigen) rondom vrouwelijke waarden in de zorg: zowel voor de professional als de patiënt.
  • Young Feminist Weekend was vorig jaar een succes, ook dit jaar volgt een nieuwe editie met allemaal frisse plannen.  
  • #SheCares: lidorganisaties Gender Concerns International en Vrouwen van Nu en de NVR starten een campagne over de gevolgen van de coronacrisis en de veranderingen in de rol en positie van vrouwen als gevolg ervan. De centrale vraag is: welke veranderingen willen we vasthouden en hoe doen we dat?
  • Diverse andere onderwerpen in 2020. O.a.: i.s.m. de Universiteit Utrecht is in 2019 bijgedragen aan een SER-advies over diversiteit in de top. Dat advies is overgenomen door het kabinet, nieuwe wetgeving wordt ontwikkeld. Recent is mede namens de NVR opnieuw een bijdrage gedaan aan de internetconsultatie daarover. Ook de workshop over de impact van de digitale samenleving op de positie van vrouwen staat in 2020 op de rol.
     

Belangrijk: alle lidorganisaties kunnen meedoen aan de activiteiten en profiteren van de uitkomsten. Aanmelden bij het secretariaat (info@de-nvr.nl). 

De contouren van een netwerkorganisatie worden zichtbaar. Verschillende groepen in verschillende rollen, werkend aan dezelfde doelen en thema’s. Ze staan met elkaar in verbinding via het bestuur en de staf van de NVR, maar ook onderling!


Al die verschillende onderlinge verbindingen vragen om veel handen en hoofden. Nog niet alle bolletjes zijn helemaal uitgewerkt, de groepen voor nationaal en internationaal beleid kunnen versterking gebruiken.

Heb je interesse? Laat het ons weten alstublieft.


Wij denken dat we hiermee op de goede weg zijn. We werken aan een stabiele organisatie die een herkenbare bijdrage levert aan het debat rondom gendergelijkheid en gelijke kansen voor vrouwen. Met deze organisatievorm zijn we in staat om in te spelen op de ontwikkelingen in de toekomst.


Uitgebreid zoeken