#caption
#caption


Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Het kabinet neemt de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. Het kabinet onderschrijft daarmee de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. De ministerraad heeft hiertoe begin februari 2020 besloten.


Omdat er jarenlang nauwelijks vooruitgang is geboekt met diversiteit in de top van het bedrijfsleven, ziet het kabinet zich genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen. Het Kabinet wordt hierbij ondersteund door het SER advies waarin werkgevers en werknemers zich unaniem hebben uitgesproken voor een wettelijke regeling met sancties.

Ook de NVR heeft destijds samen met de Universiteit Utrecht een bijdrage geleverd voor het SER advies, zie de berichtgeving hierover >> 

 

Nog dit voorjaar komt het kabinet met een wetsvoorstel waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste 30% in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van de 30% wordt nietig verklaard.

Voor de andere grote Nederlandse bedrijven, zo’n 5000 in totaal, geldt dat ze met passende en ambitieuze streefcijfers moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. De bedrijven moeten een plan maken hoe ze de streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten.


Ook voor de (semi-) publieke sector vindt het kabinet het van belang dat de top divers is samengesteld. Daarom komt het kabinet met een vergelijkbare regeling voor de (semi-) publieke sector als voor de bedrijven.


Om culturele diversiteit te vergroten neemt het kabinet ook de aanbevelingen van de SER over. Het gaat hierbij om het instellen van een Barometer Culturele Diversiteit om op die manier de culturele diversiteit van personeelsbestanden in beeld te kunnen brengen. Verder voert het kabinet een verkenning uit naar de mogelijkheden om individuele doorstroom van talenten met een migratieachtergrond en culturele diversiteit op sectorniveau te monitoren.

Zie de Kabinetsreactie op het Ser-advies Diversiteit in de top >>


Uitgebreid zoeken