#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


ALV 25 mei 2019: nieuwe lidorganisaties, toekomstplan en blik op de praktijk

Meer projecten, meer leden en verdergaande samenwerking, dat zijn de pijlers van het Toekomstplan dat de NVR aan haar leden heeft voorgelegd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 mei 2019 gingen de aanwezige lidorganisaties akkoord.

Tot en met 2022 krijgt de NVR het grootste deel van haar inkomsten uit de allianties Samen Werkt het! en Werk.en.de Toekomst. Om perspectief te hebben op een voortbestaan ná 2022 heeft het bestuur een Toekomstplan opgesteld met de volgende scenario’s:

Met de huidige lidorganisaties meer projecten aantrekken en uitvoeren. De voordelen en kansen hiervan zijn dat er door gebruik van meer kennis en kunde een bredere profilering en een versterking van de huidige identiteit kan ontstaan.

De koepelorganisatie open stellen voor bedrijfsnetwerken, ZZP-netwerken en andere organisaties. De voordelen hiervan zijn dat de NVR-organisatie meebeweegt met de samenleving waarin emancipatie een zaak van mannen en vrouwen is en men zich vaker organiseert in netwerken dan in verenigingen. Deze verbreding kan nieuwe kansen bieden voor andersoortige lidorganisaties, meer en bredere kennis en middelen opleveren die gedeeld kunnen worden en een groter (ook financieel) draagvlak en achterban.

Samenwerking onderzoeken met organisaties die de NVR doelen delen. De NVR werkt nu in allianties samen met diverse andere organisaties die vergelijkbare doelen nastreven. Onderzocht kan worden of nadere samenwerking met één of meer organisaties mogelijk is door helder te krijgen waarin we elkaar aanvullen – bijvoorbeeld in kennis – waarbij elk een eigen profiel behoudt.


De voorgestelde aanpak vraagt een investering in tijd en energie door de vrijwilligers van de lidorganisaties en de NVR, en een investering in geld (te dekken uit het Tentoonstellingsfonds) voor de tijdelijke ondersteuning door een professionele kracht om projecten te ontwikkelen.
De aanwezige lidorganisaties gingen tijdens de ALV in meerderheid met de voorgestelde aanpak akkoord. Een schriftelijke ronde onder de niet aanwezige lidorganisaties vindt plaats om het draagvlak voor het Toekomstplan verder te versterken.

Lidorganisaties
Het bestuur droeg twee organisaties voor het lidmaatschap van de NVR voor: Graduate Women International Netherlands en Women's March Netherlands. Na een korte presentatie werden beide organisaties als lid verwelkomd. Zie het bericht hierover >> 

Helaas moest ook van twee organisaties afscheid genomen worden. Politiek Scholingscentrum en Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant zijn beide opgeheven. Zie het bericht hierover >>


Jaarverslag
Zoals gebruikelijk in mei werd het jaarverslag en de jaarrekening 2018 gepresenteerd en voorgelegd aan de leden. Op de website van de NVR is een doorbladerbare versie van het jaarverslag beschikbaar die de lidorganisaties eenvoudig door kunnen sturen naar hun leden en netwerk. Penningmeester Wazna Hamidullahkhan lichtte uitgebreid de jaarrekening toe. Zowel jaarverslag als jaarrekening werden vastgesteld en goedgekeurd door de leden.

Blik op de praktijk 
Met een uitvoeringsplan 2019-2020 en enkele presentaties van activiteiten werd stilgestaan bij de huidige praktijk.

Voorzitter Anneke van Doorne van de NVR Adviescommissie gaf een resume van de activiteiten van de commissie in 2019. Belangrijk in het werk van de Adviescommissie zijn de internationale contacten, zoals met de European Women’s Lobby (EWL) die zich met haar lobbywerk richt op het Europees Parlement, met het Observatory on Violence against Women van de EWL, en met onderzoeksinstituut EIGE. Leden van de Adviescommissie vertegenwoordigen de NVR in de besprekingen over het Nationaal Actieplan 1325 (Ted Strop), en over de monitoring van het VN Vrouwenverdrag en de Istanbul Conventie (Christine Nanlohy).

Geïnspireerd op en door de Summer School van de EWL zijn Tonny Filedt Kok en Marion Minis van de Adviescommissie bezig met de organisatie van een Young Feminist Weekend in oktober in Nederland. Jonge vrouwen (tot 31 jaar) kunnen hieraan deelnemen en kunnen ook zelf een inhoudelijke bijdrage leveren.  Er is een flyer beschikbaar die lidorganisaties kunnen gebruiken om onder hun leden en netwerk deelnemers voor dit weekend te werven.


Jojanne Lageveen vertelde over de succsevolle FEM Talk die haar organisatie Vrouwenplatform Carree organiseerde in het kader van de alliantie Samen Werk Het! In Heerde (Overijssel). Lees het verslag op hun website >> 


Dineke van Iwaarden deed verslag van de Expertmeeting die haar organisatie VVAO in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst in Arnhem organiseerde.  
Lees het verslag op de NVR website >>

Vrouwenvertegenwoordigers
Clarice Gargard die als Vrouwenvertegenwoordiger dit jaar namens de Nederlandse vrouwen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal toespreken, vertelde over haar activiteiten.

Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen, wordt door de NVR voorgedragen als VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020. Zij kon niet aanwezig zijn bij de ALV, maar stelde zich op film aan de leden voor. Deze gingen met applaus met haar voordracht akkoord.
Zie het bericht over de voordracht van Angela Maas >> 


Vierde feministische golf 
’s Middags na de ALV werden presentaties gegeven door Clarice Gargard over Feminisme 4.0 en het feministisch platform Lilith dat zij samen met collega Hasna el Marouda heeft opgericht.

Oproep 
Daarin deed ze een oproep aan de lidorganisaties van de NVR. Op de website van Lilith is een agenda. Clarice nodigt uit om  informatie over events in eigen stad of provincie te mailen naar info@lilithmag.nl. Dat komt dan op de agenda, en wordt gedeeld op onze sociale media, zodat mensen kunnen weten wat er in het land gebeurd. 

Mannenemancipatie 
Naast aandacht voor de vierde feminische golf en het initiatief Lilith stond ook mannenemancipatie op de agenda. Patrick Engels en Floor van Schagen van Emancipator gaven een presentatie over de missie van Emancipator, en hoe ze dit aanpakken, nationaal en internationaal. Prachtige projecten, die duidelijk impact hebben. De NVR en Emancipator zitten samen in de alliantie Werk.en.de.Toekomst en bundelen graag hun krachten. Wat kunt u of uw organisatie op het gebied van mannenemancipatie? Emancipator heeft het op deze webpagina op een rijtje gezet. Lees meer >> 


Uitgebreid zoeken