#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


NVR luidt de noodklok over aantal vrouwen in besluitvormende functies

September 2016. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) luidt de noodklok! Na 7 jaren van geringe groei daalt het  aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. De NVR heeft daarop besloten een brief te sturen naar minister Bussemaker en minister Asscher met een oproep tot actie.

 

Slechts één op de 14 bestuurders is nu vrouw. Dit blijkt uit de recente publicatie van de Female Board Index 2016 In de bestuurskamers wordt 93% van de stoelen bezet door mannen. Bovendien heeft ruim een kwart (27%) van deze bedrijven niet alleen geen enkele vrouw in de raad van bestuur, maar evenmin in de raad van commissarissen. Een kwart van onze grote bedrijven wordt dus gerund én gecontroleerd door uitsluitend mannen. Dat dit gebrek aan diversiteit niet alleen maatschappelijk ongewenst is, maar ook de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede komt, is inmiddels voldoende wetenschappelijk aangetoond.

 

In eerdere brieven van de NVR aan de ministers d.d. 18 mei en 30 september 2015 en vroeg de NVR al om serieuze aandacht voor de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming. De NVR constateert met zorg dat onze oproep in de brief d.d. 30 september 2015 om de streefcijferwetsbepaling in de Wet Bestuur en Toezicht te verhogen en qua toepasselijkheid te verlengen, niet is opgevolgd. Getuige de Female Board Index is de situatie inmiddels verder verslechterd. Dit zou in de visie van de NVR aanleiding moeten zijn om op korte termijn kordate actie te nemen om niet alleen de streefcijferbepaling te verlengen, maar ook het  percentage ervan te verhogen.

 

De NVR is van mening dat de regering bedrijven nu echt moet aanspreken op de negatieve gevolgen van het negeren van talenten en capaciteiten van de helft van onze bevolking. Daarnaast ontneemt deze situatie ons land de kans om zijn ambities in de wereld(economie) waar te maken.  

 

De NVR vraagt daarom met klem aandacht voor haar voorstellen:          

  1. Zorg voor verlenging /herinvoering van de streefcijferbepaling die op 1 januari 2016 afliep.
  2. Verhoog het percentage van de streefcijferbepaling (30%) in plaats van een verlaging naar 20%.
  3. Pas het huidige bij arbeidsgehandicapten toegepaste boetesysteem toe op het niet bereiken van het streefcijfer.  

 

De NVR vertrouwt erop dat de regering de urgentie van deze voorstellen erkent en overgaat tot het nemen van effectieve maatregelen die aantonen dat Nederland de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in alle sectoren van de samenleving, waaronder het bedrijfsleven, serieus neemt.

 

Lees hier de hele brief 13 september 2016 aan de ministers>>

 

Op 10 oktober 2016 kreeg de NVR een antwoord van beide ministers. In de brief wordt uitgelegd dat de ministers en Hans de Boer zich actief inzetten om bedrijven aan te sporen meer vrouwen in hun top te benoemen. Ze geven ook aan dat beursgenoteerde bedrijven een klein percentage (1,6%) vormen van het totaal aantal bedrijven dat aan de Wet Bestuur en Toezicht moet voldoen. In november komt een bedrijvenmonitor uit in opdracht van OCW, deze monitor vinden de ministers een meer representatief beeld geven van de voortgang in het realiseren van de eisen en het streefcijfer in de Wet Bestuur en Toezicht.

 

In de brief wordt er specifiek in gegaan op de voorstellen die de NVR doet. Het voorstel om het streefcijfer te verlengen ligt in de Tweede Kamer. Het streefcijfer in de Wet Bestuur en Toezicht zal niet worden verlaagd naar 20% en zal 30% blijven. In 2017 wordt er besloten over een (eventuele) quotumheffing.

 

Lees hier het hele antwoord van de ministers op onze brief 10 oktober>>


Uitgebreid zoeken

           
     
        
       IIW NL 
  
     
     
     
  
  
     
  
     
     
  
     
  
        
  
 IIW NL