#caption
#caption


Pitch NVR CSW 62, OCW 13 februari 2018

De NVR heeft bij de briefing van OCW over de 62 Commission on the Status of Women, waar ook onze vrouwenvertegenwoordiger Willemien Koning bij aanwezig zal zijn, een pitch gegeven over Rural Women.

 

In maart 2018 vindt de jaarlijkse  Commission on the Status of Women - CSW62 - plaats.

 

Het hoofdthema van dit jaar is “Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls.” Het review thema is: Participation in and access of women to the media, and information and communications technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women.

 

Op 19 december 2017 vond hierover bij Atria een consultatiebijeenkomst met het Nederlands maatschappelijk middenveld plaats waaraan ook de NVR heeft deelgenomen. In een workshop leverden de deelnemers de eerste input voor de onderwerpen die zij wilden meegeven aan de overheidsdelegatie. De NVR heeft met de uitkomsten van deze bijeenkomst  haar leden benaderd met het verzoek hierop te reageren. De vraag was om zich te focussen op punten die in dit verband extra aandacht behoeven of die nog niet eerder waren genoemd.

 

Een aantal lidorganisaties heeft aan deze oproep gehoor gegeven. Deze aandachtpunten werden ingebracht tijdens een CSW62 briefingsbijeenkomst bij het ministerie van OCW op 13 februari 2018 met het maatschappelijk middenveld en de overheidsdelegatie. De maatschappelijke organisaties kregen tijdens deze bijeenkomst de gelegenheid om gedurende 1 minuut hun aandachtspunten voor de overheidsdelegatie en aanwezige maatschappelijke organisaties te pitchen. De volgende aandachtspunten werden door Leyla Hamidi, beleidsmedewerker NVR, in haar pitch aangedragen.

 

Agrarische samenlevingen draaien op vrouwenarbeid, zowel op het land als in de familie. Vrouwen zijn change agents.

 

Wat hebben ze nodig?:

 

Positie

  • Vrouwvriendelijke formele structuren ( bijvoorbeeld: vrouwen in  besturen van landbouworganisaties en kleinschalige subsidievormen).
  • Programma’s voor vrouwelijk leiderschap en van meer vrouwen op posities met beslissingsbevoegdheid.
  • En mentaliteitsverandering bij de mannelijke stakeholders.

 

Onderwijs en educatie

  • Ook is nodig dat er wordt geïnvesteerd in  goed onderwijs – met name vervolgonderwijs - en educatie en in empowerment.

 

Toegang

  • Vrouwen moeten gelijke toegang krijgen tot duurzame energie, tot land, productiemiddelen, krediet, fondsen, kennis, innovaties en de markt.
  • Ze moeten een eerlijke prijs voor productie krijgen.
  • En er moeten ter ondersteuning coöperaties en landbouworganisaties worden opgezet.

 

Medische zorg

  • We vragen om kwalitatief goede en bereikbare gezondheidszorg in agrarische gebieden en om aandacht voor mogelijk verborgen vormen van huiselijk en seksueel geweld.
  • En om hulp voor opvang moeder en kind bij ongewenste zwangerschap indien abortus niet is gewenst.

 

Leyla Hamidi, beleidsmedewerker NVR


Uitgebreid zoeken