#caption
Viering NVR 120 jaar
#caption


‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen

Vrouwelijke vluchtelingen ondervinden meer barrières op weg naar werk dan mannelijke vluchtelingen, concludeert KIS in het rapport ‘Mind the gap’: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen’.

 

Het rapport brengt zowel in- en externe belemmeringen in beeld die vrouwelijke vluchtelingen op weg naar arbeid ondervinden. Interne belemmeringen kunnen zijn: een traditioneel rolpatroon, laag opgeleid, weinig werkervaring en geen netwerk hebben. Hier zouden de onderzoekers ook nog psychische gezondheid aan toe kunnen voegen.

 

Begeleiding op weg naar werk

De externe factoren liggen bij de begeleiding van vrouwelijke vluchtelingen. Volgens het rapport lopen ze “het risico (…) dat hun traject bij de gemeente vroegtijdig wordt onderbroken of dat zij helemaal geen begeleiding ontvangen, omdat de man een baan vindt of de begeleiding zich op de meest kansrijke persoon binnen het gezin richt.” Een gemiste kans. Een lage arbeidsparticipatie betekent ook economisch afhankelijkheid, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en maatschappij en het ontbreken van een sociaal netwerk.

 

Gemeenten

Gemeenten moeten meer doen om vrouwelijke vluchtelingen die met hun man naar Nederland gekomen zijn en een verblijfsvergunning hebben, aan werk te helpen. Dat is één van de conclusies uit een nieuwe studie van onderzoeksinstituut Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

Nu richten gemeenten zich bij echtparen te veel op de man, omdat die makkelijker aan werk te helpen is, staat in het onderzoek. Zodra de man werk heeft, stopt de uitkering en dus ook de begeleiding vanuit de gemeente.

Het gevolg is dat de vrouwen een achterstand houden op de arbeidsmarkt. Ze bouwen geen netwerk op en komen in een isolement. Als vrouwen eenmaal uit beeld zijn, is het moeilijk hen weer te bereiken en wordt de kans om hen aan werk of scholing te helpen steeds kleiner.

 

Aanbevelingen

De onderzoekers van het Kennisplatform Integratie & Samenleving komen met 5 aanbevelingen:

 • Ga altijd gendersensitief te werk.
  Houd rekening met gendergerelateerde factoren en bewustzijn van eventuele (eigen) aannames over de mogelijkheden en wensen van vrouwelijke statushouders.
 • Zorg voor voldoende kennis bij persoonlijk begeleiders.
  Er is weinig bekend over de achtergrondkenmerken, mogelijkheden en belemmeringen van vluchtelingenvrouwen op de arbeidsmarkt. Doordat voldoende kennis ontbreekt liggen aannames gebaseerd op (stereotype) beeldvorming op de loer.
 • Verlies nareizigers niet uit het oog.
  Wanneer vrouwen als nareiziger komen, hebben gemeenten hen niet altijd direct in beeld. En bij de ondersteuning vanuit de Participatiewet ligt de nadruk vaak op het toeleiden van ten minste een van de partners richting de arbeidsmarkt, zodat het gezin niet meer uitkeringsafhankelijk is.
 • Informeren = empoweren.
  Het informeren van vrouwen over rechten, plichten en participatie(kansen) in de Nederlandse samenleving is een startpunt van een bewustwordingsproces van de mogelijkheden om betaald werk te verrichten.
 • Onderlinge versterking door samenwerking.
  Gemeenten, maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties kunnen elkaar aanvullen en versterken.

 

Lees hier het onderzoek Mind the gap: barrières en mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen.

Lees hier de reactie van Atria op het onderzoek

Lees hier het bericht van de NOS over wat gemeenten kunnen doen


Uitgebreid zoeken