#caption
#caption


Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018

Over lobbyen en samenwerking daarin

Twee keer per jaar overlegt het bestuur van de NVR met de voorzitters van de lidorganisaties. Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens het overleg, of liever gezegd, de werkbijeenkomst van bestuur en voorzitters op 9 oktober jongstleden.

Laila Ait Baali van Wo=Men vertelde over haar ervaring met lobbyen en kwam met een reeks van praktische tips en aanwijzingen. Daarna gingen voorzitters en bestuur met elkaar in gesprek over de unieke ‘selling points’ van ieders organisatie en over de mogelijkheden om gezamenlijk het lobbywerk te versterken.

In de Algemene Vergadering op 24 november 2018 wordt verder geborduurd op het thema, kondigde NVR voorzitter Nenita La Rose aan. Dan zal het vooral gaan om met elkaar de speerpunten te bepalen waarop de komende 2 à 3 jaar de lobby -zowel door de koepel als door de leden- zich zal richten en op welke manier de samenwerking daarin vorm krijgt.

Powermappen
Laila Ait Baali heeft door haar werk als politiek coördinator bij Wo=Men, samenwerkingspartner van de NVR in onder meer de alliantie Samen Werkt Het, veel ervaring met lobbyen. Belangrijke eerste vraag als je wilt gaan lobbyen is, volgens Laila, om helder te krijgen waarom je wilt lobbyen, wat je wilt bereiken. Dat lijkt simpel, maar is nog best een kriem om scherp te benoemen. Vervolgens ga je ‘powermappen’, vaststellen wie de belangrijke personen zijn bij wie je wilt gaan lobbyen.
Wo=Men focust op de Tweede Kamer, vandaar dat veel tips en praktische aanwijzingen van Laila met name vanuit die invalshoek waren geformuleerd. In de meeste gevallen zijn ze echter evenzeer van toepassing wanneer de lobby gericht is op de provinciale of gemeentelijke politici.
 

Kort en concreet
Tweede Kamerleden hebben het druk en weinig tijd. Laila Ait Baali raadt daarom aan je vooral ook te richten op de beleidsmedewerkers en politiek assistenten (PA’s) die hen in hun Kamerwerk ondersteunen. Al vergt het nog heel wat uitzoekwerk om precies te achterhalen wie dat zijn.  
Vervolgens moet je de Kameragenda op de voet volgen, uitzoeken welke commissies van belang zijn  voor jouw lobbydoel en welke vergaderingen en debatten er op de rol staan.
Wil je dat jouw inbreng voor zo’n vergadering of debat gelezen wordt dan moet deze anderhalve week van te voren bij de betreffende Kamerleden zijn en niet meer dan anderhalf A4’tje lang. Kamerleden worden overstelpt met dikke rapporten, daar hebben ze de tijd niet voor. Houd het dus kort en heel concreet, adviseert Laila: dit vinden wij belangrijk, dit willen we vragen. Idealiter bied je iets concreets en kant-en-klaars aan dat ze direct in het debat kunnen gebruiken. En belangrijk: wees niet iemand die altijd alleen maar vraagt, het is goed om ook regelmatig feiten te melden. Blijf contact houden en volg de Kamerleden die voor jouw lobby van belang zijn op twitter en reageer op hun tweets.
Een goede lobby is intensief werk en vraagt vaak een lange adem. Als organisatie alleen redt je dat niet zo makkelijk. Het loont om samen te werken met andere organisaties. Dat scheelt werk omdat je taken kunt verdelen en het maakt het voor Kamerleden ook beter te overzien.

CSW 
Laila vertelde ook nog over de lobby van het maatschappelijk middenveld voor de belangrijke vergadering van de Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties. Die lobby wordt jaarlijks door Wo=Men en Atria gecoördineerd en ook de NVR is daarin betrokken. Namens het maatschappelijk middenveld wordt op de briefing van de Regeringsdelegatie naar de CSW het gezamenlijk standpunt aangeboden. Tijdens de vergadering van de CSW in New York worden vergaderteksten geanalyseerd en, in contact met de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die daar in groten getale aanwezig zijn, aanpassingen geadviseerd aan de Regeringsdelegatie. Na terugkeer organiseert het ministerie van OCW een debriefing om het maatschappelijk middenveld te informeren over de uitkomsten van de CSW.

Verschillende maatschappelijke organisaties hebben een consultatieve status bij de Verenigde Naties en brengen ook zelfstandig ‘statements’ in voor de CSW. Laila adviseert dergelijke statements te beperken tot 3 à 4 thema’s, in het statement kant-en-klare tekstvoorstellen te doen, niet te focussen op de situatie in Nederland en rekening te houden met VN jargon.
Zie de sheets van de presentatie van Laila Ait Baali >>

In gesprek over gezamenlijke lobby
Gesterkt door de tips en aanwijzingen van Laila gingen bestuur en voorzitters met elkaar in gesprek over hoe een gezamenlijke lobby van koepel en lidorganisaties vorm kan krijgen. Want dat het een gezamenlijke lobby moet zijn, lijdt geen twijfel. “De meesten van ons zijn immers vrijwilligers en doen het vrijwilligerswerk naast ons gewone (betaalde) werk”. Er is daarom bij geen van de organisaties voldoende tijd en menskracht voor een ‘eigen’ intensieve en langdurige lobby op verschillende thema’s. Krachtenbundeling is het kenmerk van de NVR en dus ook op dit punt de oplossing. Op 2 of 3 thema’s kunnen lobbywerkgroepjes gevormd worden die het thema volgen bij overheid en politiek. Als de groepjes elkaar over en weer informeren blijf je allemaal op de hoogte van de stand op alle lobbythema’s.
Zaak is nu om met elkaar vast te stellen wat de komende 2 à 3 jaar de lobbyspeerpunten worden. Dat kan bijvoorbeeld door een matrix te maken van lidorganisaties en hun hoofd- en sub thema’s en daaruit de gezamenlijke prioriteiten af te leiden. Maar ook door te kiezen uit de thema’s die benoemd zijn in de Alternatieve Troonrede die onlangs op Prinsessendag tijdens de bijeenkomst van Vrouwenpodium werd uitgesproken.

Inmiddels is besloten op dat laatste punt verder te gaan en daarmee tevens een vervolg te geven aan de jaarlijkse bijeenkomst van Vrouwenpodium. Op 24 november is er ’s middags na de ALV een werkbijeenkomst voor lidorganisaties waar de gezamenlijke formulering van de NVR speerpunten voor 2019 op het programma staat. Aan de hand van de 7 aandachtspunten uit de Alternatieve Troonrede wordt in subgroepen met elkaar in gesprek gegaan over thema’s waar de NVR en lidorganisaties zich het komende jaar mee willen profileren. Zo wordt samen de focus bepaald.

 


Uitgebreid zoeken