#caption
#caption


NVR workshop tijdens bijeenkomst VWS over Universal Periodic Review

Op 13 november 2017 presenteerde de NVR in de personen van Tonny Filedt-Kok en Christine Nanlohy, samen met en op verzoek van het ministerie van VWS, een workshop over de rol van non gouvernementele organisaties bij het bestrijden en voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

De workshop vond plaats in het kader van een vervolgbijeenkomst van de Universal Periodic Review (UPR). De UPR is een soort examen dat lidstaten van de Verenigde Naties eens in de 4 à 5 jaar moeten afleggen over de verbetering van de mensenrechtensituatie in hun land. Het was de eerste keer dat de NVR voor een bijeenkomst over de UPR werd uitgenodigd.

De NVR heeft in de workshop aangegeven dat schending van vrouwenrechten ook een mensenrechtenschending is en wat de inhoud en rol zijn van de projecten van de NVR die over bestrijding van geweld tegen vrouwen en huidelijk geweld gaan. Ook is een nadere toelichting gegeven op de ratificatie en de implementatie van de Istanbul Conventie voor Europees Nederland. Voor Caribisch Nederland is het Verdrag nog niet geratificeerd.

Zie hieronder een uitgebreider verslag van de workshop geschreven door Christine Nanlohy en Tonny Filedt Kok, beide lid van de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging van de NVR:
 

"Op maandag 6 november 2017 vond de follow up van de UPR-bijeenkomst plaats van overheid (7 ministeries) en civil society (maatschappelijk middenveld, non gouvernementele organisaties/ngo’s). Coördinerend ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De UPR  is een soort examen mensenrechten dat alle lidstaten van de VN eens in 4 tot 5 jaar moeten afleggen. Mensenrechtenschending houdt onder meer in het verbod op discriminatie naar sekse, ras, geloof etc.

Lidstaten moeten aangeven wat zij in de afgelopen periode aan de bescherming van mensenrechten hebben verbeterd. Eerder dit jaar was ook Nederland aan de beurt. In het kader van het Koninkrijk zijn door andere lidstaten aanbevelingen gedaan ter verbetering van de mensenrechten, ook voor de situatie op de BES eilanden (=Caribisch Nederland).

 

Vrouwenrechten-mensenrechten

Schending van rechten van vrouwen is een schending van mensenrechten. Sinds 1989 wordt huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen door de VN beschouwd als schending van mensenrechten. Voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen is voor de NVR een belangrijke thema.

De NVR heeft via haar lidorganisaties dit thema uit de taboesfeer weten te halen met projecten als: Doorbreek huiselijk geweld, praat erover (2009 – 2012). Daarnaast heeft de NVR projecten uitgevoerd waarbij slachtoffers van huiselijk geweld door een persoonlijke coaching weer perspectief wordt gegeven op een nieuw bestaan: De Nieuwe Toekomst /DNT 2013 – 2016. Dit laatste project is door oud-minister van Emancipatie Jet Bussemaker, in maart 2017 bij de VN Vrouwenconferentie in New York, aangemerkt als een good practice voorbeeld en is vervolgens geprolongeerd voor de periode 2017- 2020. De landelijke coördinatie van DNT is in handen van de NVR en Federatie Opvang.

 

Ratificatie Verdrag van Istanbul

Ook op Europees niveau is de NVR actief om dit belangrijke thema te agenderen. Samen met andere organisaties heeft dit geresulteerd in de ratificatie door Nederland van de Istanbul Conventie in november 2015. In maart 2016 is dit verdrag in werking getreden. Het Verdrag voorziet in een bindende opdracht aan lidstaten om regelgeving op te stellen die moet leiden tot voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Zo zijn lokale overheden verplicht hun beleid daarop toe te spitsen. Ook voor vrouwenorganisaties is een rol weggelegd.

De ratificatie van het Verdrag van Istanbul is vooralsnog beperkt tot het grondgebied in Nederland (=Europees Nederland). Voor de BES-eilanden heeft de ratificatie nog niet plaatsgevonden. Dit komt omdat de overheden op de BES eilanden hebben aangegeven dat het juridisch kader en de deskundigheid over huiselijk geweld als ook de infrastructuur van de hulpverlening nog veel te wensen over laten. Het streven is om op termijn voor de  BES-eilanden  tot ratificatie van het verdrag over te gaan. Een eerste stap daartoe is de totstandkoming  van het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de overheden op de BES eilanden in juni 2017. Het Verdrag van Istanbul wordt daarin expliciet genoemd.

 

NVR  en de BES-eilanden

De NVR heeft bij de uitvoering van projecten over voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld steeds voor ogen gehouden dat ook slachtoffers op de BES eilanden ondersteuning verdienen. Daartoe heeft de NVR op verzoek van voormalig Tweede Kamerlid Marith Volp, een project ontwikkeld waarbij deskundigheidsbevordering over het thema huiselijk geweld op de BES –eilanden centraal staat. Het is in dit kader en vanwege de jarenlange ervaring van de NVR met het thema huiselijk geweld, dat het ministerie van VWS (Aaf Tiems en Izalina Tavares) de NVR  (Tonny Filedt Kok en Christine Nanlohy) heeft gevraagd om samen de workshop te houden over de rol van ngo’s bij de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland.

 

 

De workshop resulteerde in een aantal pijlers, aandachtspunten voor  de samenwerking tussen overheid en ngo’s op de BES eilanden: gelijkwaardigheid, maatwerk, bewustwording en netwerken.

De gezamenlijke workshop wordt door het ministerie van VWS beschouwd als een aanloop naar en voorbereiding op de conferentie Aanpak huiselijk geweld op de BES eilanden in maart 2018.  De conferentie wordt op Aruba gehouden.

Voor een meer gedetailleerd verslag van de UPR follow up  bijeenkomst van  6 november 2017 lees bijgevoegd verslag van het Ministerie van BZK."

 

 

 


Uitgebreid zoeken