#caption
#caption


Voortgang allianties Samen werkt het! en Werk.en.de.Toekomst

Voortgang allianties Samen werkt het! en Werk.en.de.Toekomst. De definitieve begroting is ingediend.

 

Met ingang van 1 januari 2018 zal de NVR voor een periode van vijf jaar binnen de nieuwe subsidieregeling van OCW ((Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022) deel uitmaken van twee allianties die een strategisch partnerschap met de Minister zullen vormen.

 

De strategische doelstelling van de Alliantie Samen werkt het! Van financieel kwetsbaar naar weerbaar & zelfstandig op de arbeidsmarkt’ met WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en NVR is dat in 2022 alle mannen en vrouwen, in het bijzonder financieel kwetsbare vrouwen, de mogelijkheden benutten voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg. Om resultaat te boeken op de langetermijndoelstelling ligt de focus op de middellange termijn op het verbeteren van de individuele, maatschappelijke en institutionele mogelijkheden op gebied van werk en zorg voor alle vrouwen en mannen.

 

De Alliantie Werk.en.de.Toekomst met Atria, VHTO. Emancipator en NVR (deze alliantie had eerder als werktitel Nieuwe wegen naar een werkende toekomst) stelt zich ten doel de gelijke positie van vrouwen, mannen en LHBTI’s op de arbeidsmarkt te bevorderen. De Alliantie wil dit bereiken door in het onderwijs en op de arbeidsmarkt seksuele en genderstereotype beeldvorming - die bovendien vaak samenhangen met stereotiepe aannames over etniciteit - te doorbreken en ondersteunende voorzieningen toereikend te maken.

 

De aanvragen voor deze strategisch partnerschappen met onder meer een theory of change (welke maatschappelijke veranderingen hebben we na vijf jaar bereikt?) werden dit voorjaar ingediend. Nadat beide aanvragen waren goedgekeurd door het ministerie hebben de partners in beide allianties maandenlang hard gewerkt aan de gezamenlijke uitwerking van de theories of changes in concrete activiteitenplannen.

 

Deze activiteitenplannen werden samen met de definitieve begrotingen voor 20 september bij OCW ingediend. Het ministerie zal de actieplannen uiterlijk 20 december beoordelen.

 

- Leyla Hamidi, beleidsmedewerker NVR

 


Uitgebreid zoeken