#caption
#caption


‘Vertrouwen in de toekomst’, helaas niet voor ons allemaal

Vertrouwen in de toekomst’

Het Regeerakkoord 2017, helaas niet voor ons allemaal.

 

De Nederlandse Vrouwen Raad komt na een eerste analyse van het regeerakkoord, aan de hand van de door ons in september aangedragen drie thema’s voor de onderhandelingen,  tot de volgende conclusies:

 

  • Het regeerakkoord is niet gendersensitief geschreven.
  • Voor de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt wordt de indruk gewekt dat de vrouwenemancipatie klaar is. Dit is bij lange na niet het geval.
  • Voor geweld tegen vrouwen is specifieke aandacht dringend nodig, in aanmerking genomen dat Nederland het slechter doet dan Europese gemiddelde Een extra inspanning van het toekomstige kabinet is daarom gewenst.

 

Hieronder een korte analyse van de drie door ons aangedragen thema’s en wat er in het regeerakkoord van terug te vinden is.

 

1. Het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen

Wij zijn blij dat het vaderschapsverlof/ouderschapsverlof  aanzienlijk wordt verruimd ten opzichte van de huidige regeling en dat er  extra geld wordt uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. De uitbreiding van het verlof, waar de Nederlandse Vrouwen Raad zich al geruime tijd hard voor maakt, is een stap naar  een verbetering voor de positie van vrouwen.  

Wij zijn niet blij dat de migratie naar ‘een universeel systeem waarin kwalitatief goede kinderopvang als basisvoorziening voor alle werkenden beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk is’ door het toekomstige kabinet niet tot uitgangspunt wordt genomen.

Wij zijn blij dat het project arbeidsdiscriminatie wordt doorgezet. Wij hopen dan ook zeer dat de handhaving actief uitgeoefend wordt. Het project is echter specifiek gericht op discriminatie van vrouwen tijdens de zwangerschap. We hadden graag meer gezien.

Wij zijn niet blij dat er in het regeerakkoord niets staat over onze wens voor het aankondigen van sancties om meer kracht uit te oefenen op vergroting van het aandeel vrouwen in besluitvormende functies. Zolang er geen daadwerkelijke sancties staan bij het niet halen van de streefcijferwet zullen grote veranderingen uitblijven.

 

2. Het tegengaan van geweld tegen vrouwen

Wij zijn niet blij dat er over het tegengaan van geweld tegen vrouwen, niets specifieks  in het regeerakkoord staat. Eerdere speerpunten als het voorkomen van huiselijk geweld, passend bij de Istanbul Conventie, dat ziet op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ontbreken dit keer

Wij zijn blij dat de bescherming  van ‘mensen’ in de prostitutie  (een bedrijfstak waarin met name, maar niet uitsluitend, vrouwen werkzaam zijn) tegen misstanden is opgenomen en dat de strijd tegen mensenhandel  wordt versterkt.

 

3. De personele bezetting van het kabinet.

De Nederlandse Vrouwen Raad doet een dringend beroep op het nieuwe kabinet om het nieuwe kabinet evenwichtig samen te stellen in zowel het aantal mannen als vrouwen als ook in de diverse achtergronden van de personen. Dat aan de onderhandelingstafel slechts één van de acht personen een vrouw was, is erg teleurstellend, evenals de opmerkingen bij de presentatie van het regeerakkoord over de ‘vier mannen die voor elkaar gekozen hebben’. Het zou toch vooral om de partijen en degenen die zij vertegenwoordigen dienen te gaan.

Met dank aan onze deskundigenpool


Uitgebreid zoeken