#caption
#caption


NVR Jaarverslag 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 is het Jaarverslag over 2016 van de NVR goedgekeurd.

2016 stond in het teken van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van OCW. In voorbereiding op deze regeling die per 1 januari 2018 ingaat, maar waarvoor aanvragen uiteraard al eerder moeten worden ingediend, was de NVR in 2016 volop bezig met het vormen van allianties en strategische partnerschappen conform de opzet van de nieuwe regeling. Inmiddels is bekend dat de NVR in ieder geval in twee allianties mee gaat werken.

Beleidsbeïnvloeding is de belangrijkste taak van de NVR. In 2016 heeft de NVR verschillende brieven en aanbevelingen aan de overheid en/of de politiek gestuurd over onder ander: vrouwenquotum, geboortezorg, prostitutiebeleid, kraamverlof en het aantal vrouwen in besluitvormende functies. Voor dit laatste heeft de NVR zich in het bijzonder hard gemaakt, met een oproep aan ministers Asscher en Bussemaker en het luiden van de noodklok.

In juni 2016 is het project De Nieuwe Toekomst afgerond. Als vervolg heeft de NVR samen met de Federatie Opvang een subsidieaanvraag ingediend, gericht op de doorontwikkeling en borging van de aanpak. Hierin werkt de NVR ook samen met Movisie. Inmiddels is deze subsidie toegekend.

In Vrouwenpodium, het samenwerkingsverband met FNV Vrouw en vrouwen van verschillende migrantenorganisaties, organiseerde de NVR ook in 2016 weer een levendige discussiemiddag. Onder het motto 'Op weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht’ ging de discussie over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politieke besturen en wat te doen om (jonge) vrouwen warm te maken voor de politiek. Een boekje met tal van aanbevelingen voor overheid en politiek, maar ook voor vrouwenorganisaties, was het resultaat.

Het ledenbestand van de NVR werd in 2016 uitgebreid met twee organisaties: Women’s Business Initiative International en ZijActief Limburg. Het totaal aantal lidorganisaties kwam hiermee op 52.

Voor meer informatie zie het jaarverslag >>


Uitgebreid zoeken