#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


Brief SER Advies 'Een werkende combinatie'

De NVR heeft op 2 mei 2017 een brief gestuurd naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer over het SER Advies 'Een werkende combinatie' en vaderschapsverlof.

 

Geachte leden van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer,

 

“Het verlof voor vaders is controversieel verklaard”, “Asscher wil toch doorzetten met vaderschapsverlof”, “Schooltijden zijn onhandig, maar niemand klaagt erover”, zomaar wat koppen in de media van de laatste weken. Vaders worden als steeds belangrijker gezien in de verzorging en opvoeding van kinderen. Hoe combineer ik betaalde arbeid met de zorg thuis, is en blijft een actuele kwestie, waar veel ouders mee worstelen. Meer uren betaald werk voor vrouwen blijft – ondanks de ontwikkeling van de participatiesamenleving – een belangrijk streven van het regeringsbeleid. Mantelzorg wordt klemmender in een vergrijzende samenleving.

 

In oktober 2016 bracht de SER aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Advies Een werkende combinatie uit, [1]een advies over het combineren van werken, leven en zorgen in de toekomst. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), de koepel van meer dan 50 vrouwenorganisaties in Nederland, wil dit Advies graag in uw aandacht aanbevelen. Het is het zeker waard!

 

Het Advies bevat een rijkdom aan gegevens over hoe burgers in Nederland en Europa hun tijd besteden op het punt van betaalde arbeid, zorgen voor kinderen, mantelzorg, scholing en over de combinaties van dit alles. Het Advies analyseert ook ontwikkelingen die zich op het  vlak van werken, leren en zorgen in de toekomst zullen voordoen. Hoe technologische ontwikkelingen in de toekomst de combinatie van werken, zorgen en leren zullen beïnvloeden, is nog weinig onderzocht.  Hoe economische ontwikkelingen zullen lopen, is niet op voorhand duidelijk. Maar duidelijk is wel dat ze bepalend zijn voor de arbeid van mensen, en daarmee voor de zorg, voor de scholing en voor de mogelijkheden van combineren van taken. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zijn veel minder onzeker. Dit geldt ook voor de verwachting dat de diversiteit in gezinsvormen en levenslopen zal toenemen in de nabije toekomst. Ook van deze ontwikkelingen zal invloed uitgaan op het realiseren van taakcombinaties.

 

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat het aantal taakcombineerders in de toekomst zal stijgen.  Een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse economie is het verminderen van het onbenutte arbeidsaanbod. Studies wijzen uit dat er relatief veel onbenut potentieel is in Nederland, in vergelijking met andere Europese landen. Dat komt mede door het hoge aantal deeltijdwerkenden onder de vrouwelijke beroepsbevolking. Lage participatie in uren en onbenut potentieel leveren kosten op. Individuele kosten  in termen van het niet bereiken van economische zelfstandigheid en het verminderen van perspectieven op een loopbaan, collectieve kosten in termen van een lager welvaartspeil voor de samenleving als geheel.

 

 

Het Advies bevat een interessant pakket aan oplossingsrichtingen, die mensen zullen ondersteunen bij hun arbeidsdeelname en het combineren van verschillende rollen en taken. Levensfasen zijn daarbij een belangrijk gezichtspunt. Verschillende levensfasen vragen verschillende oplossingen. De SER onderscheidt in haar Advies vier thema’s: het slimmer organiseren van tijden; het realiseren van dagarrangementen voor schoolgaande kinderen; het optimaliseren van verlof (opname) in het eerste jaar na geboorte van het kind; het verbeteren van de combinatie van betaalde arbeid en mantelzorg.

 

Het voert te ver om in deze brief in meer detail op de voorgestelde  oplossingen in te gaan. De NVR wil u vragen goede nota te nemen van wat in het Advies wordt gezegd. En vooral om als belangrijkste vormgever van de inrichting van de Nederlandse samenleving de handen ineen te slaan en Nederland te brengen naar een moderne natie in de 21e eeuw. Naar een land waarin instituties daadwerkelijk het combineren van taken faciliteren en ondersteunen. Naar een land dat het potentieel van burgers – een bevolking met een hoog gemiddeld opleidingsniveau – daadwerkelijk weet te benutten.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de Nederlandse Vrouwen Raad,

 

Dorenda Gerts, voorzitter

 

 


[1]   Zie http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/werkzame-combinatie.aspx

 


Uitgebreid zoeken

             PEP    
     
     
        
 GWL      Fenik 
        
     
  
  
    GWL 
     
  
       Fenik 
       PEP