#caption
#caption


De NVR gaat door!

De NVR is blij om mee te delen dat beide allianties waar de NVR deel van uitmaakt zijn gehonoreerd. Dit betekent dat de NVR ook volgend jaar subsidie krijgt van het ministerie van OCW.

 

De NVR is een voornamelijk gesubsidieerde organisatie. Sinds 2016 is een nieuwe subsidieregeling van kracht. Om subsidie van het ministerie van  OCW te verkrijgen konden  instellingen, of allianties van instellingen, voor 1 maart 2017 een aanvraag indienen voor een strategisch partnerschap, voor een periode van vijf jaar. Er zijn 17 aanvragen bij OCW ingediend, waarvan OCW er 8 gehonoreerd heeft. De NVR deed mee aan twee allianties waarvoor subsidie is verkregen.

 

Alliantie één: WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en NVR: Samen werkt het, gericht op het stimuleren van mannen en vrouwen, in het bijzonder financieel kwetsbare vrouwen, om de mogelijkheden te benutten voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg

 

Alliantie twee: Atria, VHTO, Emancipator, NVR: Nieuwe wegen, naar een werkende toekomst, gericht op het doorbreken van genderstereotiepe beeldvorming in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

 

De NVR is blij met deze subsidiehonorering en ziet uit naar verdere samenwerking met betrokken partijen.

 

Onze eigen alliantie Machtsbalans is helaas niet gehonoreerd, maar we kregen wel veel lof van het ministerie. Machtsbalans zal daarom waarschijnlijk als project worden ingediend voor projectsubsidie.


Uitgebreid zoeken