#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag voorzittersoverleg 2017

Op 24 maart 2017 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijkse voorzittersoverleg. Het thema van de middag was de nieuwe subsidieaanvraag en NVR 3.0. Mirella Visser, kwartiermaker van de subsidieaanvraag lichte het thema toe. Daarna was er ruimte voor de aanwezige voorzitters om de stand van zaken binnen hun eigen organisatie toe te lichten.

 

Het was een volle bak bij het voorzittersoverleg. In totaal waren er 27 voorzitters gekomen. Na de opening van voorzitter Dorenda Gerts was er een voorstelrondje van de verschillende voorzitters van de lidorganisaties.

 

Subsidieaanvraag 2018

Op 1 maart 2017 was de deadline voor het insturen van de nieuwe subsidieaanvraag instellinssubsidie (Subsidieregeling gender – en LHBTI – gelijkheid 2017-2022). Er is maandenlang hard gewerkt aan deze aanvraag en er werden in dit kader drie allianties gevormd waaraan de NVR deelneemt.

 

Alliantie 1 M/V Machtsbalans, Maatschappelijke representatie op basis van gendergelijkheid.

 De NVR is penvoerder van deze alliantie met de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) en Proefprocessenfonds Clara Wichmann

 

In deze alliantie is er voor gekozen interventies te plegen die erop zijn gericht onderling samenhangende barrières te doorbreken op het niveau van de samenleving, de arbeidsorganisaties en het individu zelf. Hierbij zullen we inzetten op de breekpunten in carrières die impact hebben op de doorstroom naar de top. Empowerment van vrouwen en het stimuleren van zelfregulering door arbeidsorganisaties voor een betere man / vrouw machtsbalans staan centraal.

 

Alliantie 2 Nieuwe Wegen naar een Werkende Toekomst.

In deze alliantie is Atria de penvoerder. De alliantie richt zich op arbeid en cruciale transitiemomenten in het leven waarop mensen beslissingen nemen in hun persoonlijke-, opleidings- of werksfeer die bepalend zijn voor hun werkende toekomst en het tegengaan van stereotyperingen.

 

Alliantie 3 Samen werkt het!

In deze alliantie is Women Inc. penvoerder. De alliantie zal zich richten op het doorbreken van stereotype beeldvorming en het bevorderen van gelijke positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, op gebied van inkomen en onbetaalde zorgtaken. Van financieel kwetsbaar naar weerbaar en zelfstandig op de arbeidsmarkt. De alliantie richt zich specifiek op financieel kwetsbare groepen vrouwen.

 

Duidelijkheid

Voor 1 mei geeft het ministerie van OCW duidelijkheid welke van de in ingediende allianties zullen worden gekozen om een samenwerking met de Minister aan te gaan. In totaal worden er acht gehonoreerd. Vervolgens dienen deze allianties voor 1 oktober in detail te worden uitgewerkt. De subsidieaanvraag is voor een periode van vijf jaar.

 

In deze tweede fase worden ook de partners in de tweede schil betrokken om na te denken over de uitwerking van de Theory of Change die in de eerste fase van de aanvraag is ontwikkeld.

 

NVR 3.0

De NVR zal 2017 als transitiejaar gebruiken om te migreren naar een zogenoemd ‘NVR 3.0’. Dit betekent een nieuwe manier van communiceren met de lidorganisaties. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet van het platform en de website waardoor optimale communicatie mogelijk wordt. Jonge generaties zullen zich ook aangesproken moeten voelen. Er zal een aparte bijeenkomst worden georganiseerd voor de lidorganisaties om mee te denken over deze ontwikkeling.  Het uiteindelijke doel is om de lidorganisaties beter te kunnen ondersteunen en te faciliteren.

 

Informatie uit de lidorganisaties

Na het algemene deel was het tijd voor de lidorganisaties om de stand van zaken in hun organisaties te vertellen. Elke organisatie was apart aan het woord. Over het algemeen hadden de lidorganisaties dezelfde problemen. Veel organisaties hadden moeite om bestuursleden te vinden en waren aan het vergrijzen. De organisaties vertelden ook allemaal over hun aankomende bijeenkomsten. Daarop deed de communicatiemedewerker de oproep om deze bijeenkomsten ook allemaal naar haar te sturen zodat ze ze op de website kan zetten. Deze oproep werd gesteund; meer samenwerking tussen de lidorganisaties is nodig.

 

 


Uitgebreid zoeken