#caption
#caption


NVR in gesprek met voorzitter SER Mariette Hamer

Op 12 januari 2017 hadden Dorenda Gerts, Anneke van Doorne-Huiskes en Mirella Visser een bijzondere ontmoeting met SER voorzitter Mariette Hamer. Als een van de belangrijkste adviesorganen van de overheid heeft de SER grote invloed op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Omdat die positie de komende jaren onder druk komt te staan door de technologische ontwikkelingen heeft de NVR onlangs een oproep gedaan in de Volkskrant aan de SER om dit goed in kaart te brengen (website).
 

Ondanks de sterk gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen, blijven er hardnekkige m/v verschillen bestaan (zoals de loon- en pensioenkloof, ondervertegenwoordiging in besluitvorming, economische zelfstandigheid). Daarom pleitte de NVR bij Mariette Hamer voor een zetel in de SER voor vrouwenbelangen. Mariette Hamer legde uit dat hiervoor binnen de structuur van de SER, waarin werkgevers en werknemers de zetels verdelen en kroonleden op persoonlijke titel worden benoemd, geen ruimte bestaat. Vrouwenbelangen lopen mee met de algemene werknemersbelangen. De vraag is natuurlijk of dat gezien de massale toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt sinds de oprichting van de SER nog van deze tijd is. Bovendien zou zo’n zetel waarborgen dat de belangen van vrouwen in SER adviezen altijd volledig worden meegenomen en dat het genderperspectief in de mainstream terecht komt. Nu is dat niet het geval.
 

In het advies ‘Gelijk goed van start’ over de Kindvoorzieningen (link), gaf de SER blijk van een vooruitstrevende visie door voor een universeel systeem van kindvoorzieningen te pleiten. De NVR heeft al vaker gepleit voor kindvoorzieningen als basisvoorziening en was zeer tevreden over dit advies. Ook het recente SER advies “Een werkende combinatie” getuigt van een moderne visie op de toekomst. Maar in het recente advies ‘Mens en Technologie’ wordt helaas niet ingegaan op de vraag of de technologische ontwikkelingen dezelfde impact zullen hebben op vrouwen als op mannen. Het World Economic Forum (link) waarschuwt dat de achterstanden van vrouwen op de arbeidsmarkt door de vierde industriële revolutie eerder vergroot dan verkleind zullen worden. Over hoe dat in Nederland uitpakt voor de Nederlandse vrouw zou wat de NVR betreft onderwerp moeten zijn van een advies of een taskforce. Organisaties als Atria (link)  hebben hier ook al op gewezen.
 

De NVR blijft de vinger aan de pols houden en zal de SER blijven voeden met informatie vanuit de lidorganisaties en de samenleving over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Totdat er feitelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt bestaat zal NVR blijven pleiten voor een volwaardige vertegenwoordiging van de belangen van vrouwen in invloedrijke gremia als de SER.


Uitgebreid zoeken