#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Reactie Bussemaker op onderzoek Lekker vrij

Op 14 april 2016 heeft minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het onderzoek ‘Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen’. De resultaten van het onderzoek dat in opdracht van de minister is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Atria, had de minister eerder al - op 8 maart 2016 - aan de Kamer aangeboiden.

De minister heeft het onderzoek laten verrichten om na te gaan of de omstandigheid dat vrouwen vaak in (kleine) deeltijdbanen werken, waardoor zij niet economisch zelfstandig zijn, te maken heeft met de kwantiteit of kwaliteit van hun vrije tijd. Een van de speerpunten van het emancipatiebeleid van de minister is immers het bevorderen van de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van vrouwen.
Het onderzoek maakt duidelijk dat deeltijd werken voor vrouwen een strategie is om de combinatie van werk en zorg vol te houden. Bussemaker vindt dat wanneer vrouwen en mannen arbeid en zorgtaken evenrediger zouden verdelen ze beiden beter tot hun recht zouden komen. Overheid, werkgevers en werknemers dragen, naar haar mening, gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor oplossingen en mogelijkheden om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken.
De minister schetst in haar reactie de manieren waarop het kabinet zich hiervoor inzet, zoals met het project Kracht on Tour waarin afspraken worden gemaakt tussen gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen voor de re-integratie van niet werkende vrouwen. De minister verwijst ook naar de expertmeeting gendersensitief beleid bij gemeenten die de NVR op 11 juni 2015 organiseerde en waarin werd bekeken hoe gemeenten eraan kunnen bijdragen dat arbeid en (mantel)zorgtaken meer gelijkelijk tussen mannen en vrouwen worden verdeeld. In vervolg daarop wordt aandacht besteed aan genderaspecten in het kader van de deskundigheidsbevordering van de gesprekvoerders keukentafelgesprek.

De minister wil de resultaten van het onderzoek meenemen in de voorbereiding op de arbeid- en zorgbijeenkomst die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind 2016 organiseert. Na deze bijeenkomst zal het kabinet de Kamer informeren over de opbrengsten, met inbegrip van relevante ontwikkelingen en de toekomstige kabinetsinzet rond het thema arbeid en zorg.

Download de Kamerbrief met de reactie van minister Bussemaker


 


Uitgebreid zoeken