#caption
#caption


Verslag Voorzittersoverleg 2016

Op 22 april 2016 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijks overleg. Dit overleg staat in het teken van informatie-uitwisseling. Het bestuur licht de speerpunten voor de komende periode toe en informeert de lidorganisaties over de stand van zaken van lopende activiteiten en projecten. De aanwezige voorzitters doen dat - ieder op hun beurt - ook voor hun organisatie. 

Met een vernieuwd bestuur en wisselingen ook op het bureau van de NVR maakt de NVR als het ware een nieuwe start, waarbij de bezinning wat de organisatie kan met de huidige middelen en bezetting belangrijk is. In het communicatieplan dat voorlag komt dat tot uiting.

Twee speerpunten
De NVR gaat focussen op twee speerpunten: economische zelfstandigheid en geweld tegen vrouwen. Op elk van deze punten zal vanuit het bestuur een strategische notitie worden opgesteld die richting moet geven aan de uitwerking  - samen met de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging - van een actieplan voor elk van beide speerpunten.

0-meting informatie lidorganisaties
Daarnaast gaat de NVR de informatie over de lidorganisaties opnieuw in kaart brengen, want ook bij de lidorganisaties zijn zaken aan verandering onderhevig. De online vragenlijst hiervoor wordt zo snel mogelijk na het voorzittersoverleg aan de organisaties toegestuurd.

Nieuwe emancipatie subsidieregeling
De NVR is bezig zich voor te bereiden op de nieuwe subsidieregeling voor emancipatie die het Ministerie van OCW ontwikkelt. Organisaties die op basis van die regeling subsidie willen hebben zullen 1. zich bewezen moeten hebben, 2. tot vernieuwing in staat moeten zijn en 3. strategische partnerschappen aan moeten gaan. De samenwerking van de NVR met Atria en Women Inc., waarover elk kwartaal door de drie organisaties afspraken worden gemaakt, loopt hier in feite al op vooruit.
De omvang van het totale subsidiebedrag blijft gelijk, en er zullen waarschijnlijk meer organisaties een beroep op kunnen doen. De NVR moet hiervoor op 1 maart 2017 klaar zijn, want dan start de fase van de inhoudelijke beoordeling.
Een werkgroep uit het bestuur gaat ook kijken naar de inhoud en omvang van de bureaubezetting.

De Nieuwe Toekomst
Van de lopende projecten De Nieuwe Toekomst en Zorg M/V werd tijdens het voorzittersoverleg de stand van zaken geschetst. Voor De Nieuwe Toekomst deed Dieny Scheffer dat als voorzitter van de Stuurgroep van dit project. Het huidige project loopt per 1 juni 2016 af. Gewerkt wordt aan een vervolg waarin de methodiek die z’n succes heeft bewezen, wordt geborgd. 
In aansluiting hierop meldde Reyncke van Wouwe van het Zeeuws Vrouwen Platform, de NVR lidorganisatie die in Zeeland De Nieuwe Toekomst heeft uitgevoerd, dat De Nieuwe Toekomst onlangs een van de 4 Vrijheid Awards toegekend heeft gekregen, namelijk Vrijwaring van angst (zie elders op deze website).

Zorg M/V
Voor een mogelijk vervolg van het project Zorg M/V wordt, na de landelijke expertmeeting van vorig jaar juni, nu gekeken naar de mogelijkheid van regionale en lokale activiteiten. Bij dit project gaat het erom de vinger aan de pols te houden om te zien welke gevolgen de decentralisatie van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet naar gemeenten, heeft voor de positie van de vrouw. Banen in de zorg, waar veel vrouwen werken, verdwijnen, en de toenemende vraag naar mantelzorg komt, zo is de vrees, voornamelijk bij vrouwen terecht.
De lidorganisaties ontvangen binnenkort van de NVR bericht over hoe zij aan dit project kunnen bijdragen.

Prostitutie en Vrouwenhandel
Tijdens het vorige Voorzittersoverleg in april 2015 is een werkgroep Prostitutie en Mensenhandel opgericht. In de tussentijd is door de NVR een bijeenkomst georganiseerd over het Nederlands prostitutiebeleid (zie www.nederlandsevrouwenraad.nl/prostitutie) en zijn op basis van die bijeenkomst aanbevelingen gestuurd naar de Tweede kamer en naar de minister van V&J. De werkgroep van voorzitters heeft in haar achterban gesondeerd of er behoefte is aan (regionale of landelijke) bijeenkomsten over deze thema’s. Die behoefte blijkt niet groot te zijn, maar het blijft zaak alert te zijn op zaken waarover we kunnen informeren of die we aan de kaak kunnen stellen.

Manifest Huiselijk geweld te lijf
Tineke Franssen van Stichting Zijweg kreeg gelegenheid om de situatie rond de steunpunten Veilig Thuis toe te lichten. Niet één regionaal steunpunt voldoet aan de 27 eisen die gesteld zijn. De wil is er wel, maar twee organisaties moeten samen gaan, elektronische systemen moeten aan elkaar geschakeld worden.
De situatie rond de steunpunten is een van de punten die in het Manifest Huiselijk geweld te lijf, dat onlangs aan staatssecretaris Van Rijn is overhandigd, aan de orde worden gesteld. De opstellers van het manifest, een groep van beleidmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen onder leiding van Jacques Wallage, meldt dar er in Nederland iets verschrikkelijk fout gaat. Want ondanks een uitgebreid stelsel van preventie en hulpverlening, de verplichte meldcode, het tijdelijke huisverbod, en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers daalt het jaarlijks aantal slachtoffers van huiselijk geweld niet. Uit evaluatieonderzoeken blijkt keer op keer dat gevallen van ernstige mishandeling voortduurden on­danks de bemoeienis van een hele reeks hulpverleners.
In het manifest staan aanbevelingen voor verbetering, een daarvan is dat er een Nationaal Rapporteur huiselijk geweld moet worden benoemd.
Tineke Franssen overhandigde het manifest aan NVR voorzitter Dorenda Gerts. In de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging zal worden bekeken wat de NVR op dit gebied kan doen.

Informatie uit de lidorganisaties
• De Molukse Vrouwen Raad bestaat inmiddels 15 jaar en is bezig haar zichtbaarheid binnen de eigen gemeenschap te vergroten.
• De Unie NKV heeft het bestuurlijk moeilijk en bezint zich op hoe de organisatie verder gaat.
• De NVVH heeft een nieuw beleidsplan: Sterk door samenwerking. De organisatie organiseert momenteel veel cursussen voor de afdelingen voor het opzetten van een website en workshops over bestuursfuncties.
• De VNVA is blij met de erkenning van de noodzaak van gendersensitieve gezondheidszorg en het geld dat de minister er extra in wil steken.
• Zonta is bezig met de voorbereiding van hun jaarlijkse dag waarop de organisatie onder meer een cheque uitreikt aan het project Krachtbedrijf van Josette Dijkhuizen.
• OVN NL is betrokken in het 80+Active project dat ervan uitgaat dat 80 plussers nog iets bij te dragen hebben (zie http://www.ouderevrouwennetwerk.nl/active-80).
• De PvdA Vrouwen willen voor de komende verkiezingen weer inzetten op een man/vrouw verhouding op de kieslijst van 50/50. Maar dan moeten vrouwen zich wel aanmelden.
• De VVAO bestaat in 2018 100 jaar. De organisatie wil een VVAO academie oprichten met workshops en mentoring voor jonge, hoogopgeleide vrouwen die onder hun niveau gaan werken; hoogopgeleide 50+ vrouwen die moeilijk aan een baan kunnen komen; en hoogopgeleide vluchtelingenvrouwen.   
• NSA Gendervraagstukken richt zich op de Surinaamse doelgroep in Nederland, Suriname en op de Antillen. Deze organisatie is vooral bezig met het bevorderen onder deze doelgroep van politieke participatie. Daarnaast hebben ze binnenkort een bijeenkomst over vrouwen en gezondheid.
• Ook de VWI richt zich, net als de VVAO, op jonge afgestudeerde vrouwen. Daarnaast organiseren ze ook activiteiten voor vrouwen die uit het buitenland meekomen met hun partner omdat die in de Wageningse universiteitsgemeenschap een baan hebben gekregen.
• De Provinciale Vrouwen Raad Noord Brabant organiseert weer de provinciale vrouwendag in het Provinciehuis. Centraal staat het thema gendersensitieve gezondheidszorg.
• Het bestuur van het Zeeuws Vrouwen Platform heeft een vernieuwing ondergaan. Ook heeft de organisatie een nieuwe website. Het ZVP is in 2016 een van de organisatoren van een Kracht on Tour bijeenkomst in Goes.
• De ervaringsdeskundigen van de stichting Zijweg worden steeds meer gevraagd om hun kennis in te brengen. Zij hebben er haast een hele baan aan, maar worden er niet voor betaald. Ervaringsdeskundigheid wordt kennelijk niet op waarde geschat.
• Gaia bestaat 20 jaar. Ook deze organisatie van vrouwen in de aardwetenschappen mist instroom van jonge vrouwen.
• Vrouwen Netwerk FNV presenteert zich weer op 1 mei, dag van de arbeid en verzorgt in het najaar een dag voor ZZP vrouwen.
• Vrouwen van Nu is met Women for Water bezig voor meer bewustwording voor schoon drinkwater voor iedereen. Daarnaast start een campagne tegen Bisfenol A (BPA), een stof die wordt gebruikt  in speelgoed, medische hulpmiddelen, verf, hard plastic verpakkingsmateriaal van voedsel  en als coating aan de binnenkant van blikjes, en  in zeer kleine hoeveelheden in ons voedsel terechtkomt (zie http://vrouwenvannu.nl/landelijk/bisfenol-bpa-opnieuw-het-nieuws).
• FNV Vrouw heeft weer een voltallig bestuur. De organisatie wil gaan werken aan verjonging van de achterban. In 2018 bestaat FNV Vrouw 70 jaar.
• Vrouwenbelangen bestaat in 2019 125 jaar. De organisatie streeft ernaar dat 50/50 wettelijk vastgelegd wordt, en dat bedrijven met minimaal 30% in de bovenste 3 lagen belastingvoordeel krijgen.
• Ook Vrouwenplatform Carree gaat aan de slag met Kracht on Tour. Daarnaast heeft de organisatie het project Eigen Kracht werkt, waarin werkloze vrouwen begeleid worden in de richting die de maatschappij vraagt, namelijk technische beroepen.


 


Uitgebreid zoeken