#caption
Prinsessendag 2019: Vrouweiljke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouweiljke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


NVR pleit nogmaals voor bindend vrouwenquotum

In een brief aan ministers Asscher en Bussemaker pleit de NVR er nogmaals voor om hun bezwaar tegen de Europese ontwerprichtlijn voor een vrouwenquotum te laten vallen. In mei van dit jaar deed de NVR al eenzelfde beroep op de bewindslieden. In haar antwoord wees minister Bussemaker, mede namens haar collega, er op dat het Kabinet, Eerste en Tweede Kamer eind 2012 het standpunt hebben ingenomen dat Europese regelgeving voor het vergroten van het aandeel vrouwen in de top van bedrijven, niet wenselijk is.

De NVR volhardt echter in haar pleidooi voor een bindend vrouwenquotum en voor ophoging van het streefcijfer naar 40% en onderbouwt dit met voorbeelden uit andere Europese landen waar men tot een dergelijke maatregel is overgegaan en het percentage vrouwen inmiddels daadwerkelijk is toegenomen. Daartegenover staat de onlangs gepubliceerde Female Board Index waaruit blijkt dat geen van de beursgenoteerde bedrijven die deel uit maken van het onderzoek, voldoet aan het Nederlandse streefgetal voor 2016 van 30% vrouwen voor Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen. Het streefgetal van 30% staat in de Wet Kalma die per 1 januari 2016 eindigt.
De NVR pleit voor een verplichting voor bedrijven om vrouwen in de top op te nemen zoals die bijvoorbeeld ook geldt voor de verplichting tot het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Daarbij wordt een aan werkgevers een heffing opgelegd wanneer zij niet voldoen aan het daarvoor gestelde quotum in 2017. Tevens pleit de NVR ervoor de Wet Kalma te verlengen en het streefgetal daarin op te hogen naar 40%.

In haar brief vraagt de NVR met het oog op het EU voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016, om een aantal punten op de agenda te zetten die voor vrouwen van speciaal belang zijn. Wat betreft de NVR zijn dat: vrouwen aan de top, bestrijden van geweld tegen vrouwen, de loonkloof, de zwangerschapsrichtlijn en uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Brief 16 mei 2015 aan ministers Asscher en Busemaker >>
Antwoord minister Bussemaker >>
Brief 30 september 2015 aan ministers Asscher en Bussemaker >>


Uitgebreid zoeken