#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Zorgen over studerende moeders en zwangere studenten

Volgens het Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) lopen studerende moeders en zwangere studenten een zeer groot risico op studievertraging en/of studieuitval, in combinatie met een forse studieschuld. Uit een verslag van de Kamercommissie voor OCW is gebleken dat de uitval van studerende moeders en zwangere studenten in het MBO 50% bedraagt en in het HBO 75%. 

Mede namens de NVR, de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het Steunpunt Studerende Moeders en FNV Vrouw heeft het Public Interest Litigation Project in een brief aan minister Bussemaker hun zorgen over deze cijfers geuit.

Het Steunpunt Studerende Moeders en de VVR geven aan dat de kern van de problematiek is gelegen in het feit dat er voor studerende moeders en zwangere studenten geen goede regelingen zijn getroffen (rond tentamens, roosters en uitloop), terwijl die er bijvoorbeeld wel zijn voor topsporters of mensen met een beperking. Zij geven aan dat deze groep studenten overgeleverd is aan de goedwillendheid van een onderwijsinstelling.

Het Public Interest Litigation Project vraagt aan de minister of zij de problematiek met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten herkent, en of zij voornemens is actie te ondernemen om deze problematiek op te lossen.

Op 26 februari 2015 heeft de VVR over de problemen die studerende moeders en zwangere studenten ervaren een brief geschreven aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Public Interest Litigation Project is benieuwd naar hget antwoord op di brief en vraagt de minister daarover te informeren.

Op de website van de Stichting Studerende Moeders staat inmiddels een oproep aan studerende moeders en zwangere studenten om zich te melden.: www.studerendemoeders.nl/oproep.

Zie de brief van PILP aan minister Bussemaker >>

Het PILP is een tweejarige pilot waarmee het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) de mogelijkheid van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland verkent (www.pilpnjcm.nl).

 Uitgebreid zoeken