#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


NVR uit zorgen om klimaatverandering en vraagt adequate actie

In een brief aan Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft de NVR haar zorgen geuit over de klimaatverandering en om adequate actie gevraagd ter beperking van de uitstoot van CO2. De NVR verwijst daarbij naar de publicatie Climate Change 2014 van het Intergovernmental Panel on Climate Change waarin opnieuw de gevaren van de klimaatverandering onder de aandacht worden gebracht.

Wereldwijd wordt de kwaliteit van de leefomgeving aangetast (te warm, te nat, te droog), er zijn gevaren voor voedselproductie en de veiligheid wordt bedreigd. Zowel in onze rijke westerse wereld als in werelddelen waar al grote welzijnsproblemen leven. Voor derde wereldlanden zal de klimaatverandering leiden tot het nog minder beschikbaar zijn van voedsel en water. Vrouwen die dikwijls een ondergeschikte positie hebben zullen hier ongetwijfeld in het bijzonder het slachtoffer van zijn.

De NVR geeft aan dat in Nederland veel geld voor adaptatie aan de klimaatverandering zal moeten worden ingezet. In het Nederlandse waterbeheer naar raming ca 44 miljard, geld wat uit de samenleving zal moeten worden onttrokken. Wat anderszins voor bijvoorbeeld (ouderen)zorg en onderwijs zou kunnen worden besteed.

De NVR vraagt om actie van de regering om:
• op zijn minst de internationaal gestelde doelen rond de mitigatie waar te maken, meer specifiek 25% CO 2 reductie in 2020 (t.o.v. 1990);
• stevig in te zetten op adaptatie;
• de samenleving te betrekken bij zowel klimaatadaptatie als –mitigatie;
• In te zetten op het verleiden van overheden, bedrijfsleven en burgers tot klimaatbewust handelen, maar tegelijkertijd als stok achter de deur wet- en regelgeving tot stand te brengen.

De NVR zet zich al jaren in voor duurzaamheid en heeft daarom nu ook aangehaakt bij de Tour to Paris van Urgenda in november om aandacht te vragen voor de klimaattop die in december in Parijs plaatsvindt.

De NVR wil met de staatssecretaris in gesprek om te verkennen op welke wijze de NVR en haar ruim 5o lidorganisaties - met een bereik van ca 1 miljoen vrouwen! - een structurele bijdrage kan leveren.

Zie de volledige tekst van de brief >>

Bij de brief van de NVR aan de staatssecretaris is ook een statement over de klimaatverandering gevoegd van de International Council of Women, waar de NVR bij is aangesloten.

Zie de eerdere inzet van de NVR op het gebied van klimaatverandering >>

 


Uitgebreid zoeken