#caption
Viering NVR 120 jaar
#caption
Viering NVR 120 jaar


NVR tegen minister Asscher: Houdt Europese richtlijn voor vrouwenquotum niet langer tegen

De vrouwen van Nederland hebben lang genoeg gewacht op het eigen initiatief van ondernemingen om minimaal 40% vrouwen in hun top op te nemen. De Nederlandse Vrouwen Raad spreekt zich daarom nu uit vóór het invoeren van een vrouwenquotum in de Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven.

In een brief die de NVR op 18 mei 2015 aan ministers Asscher en Bussemaker stuurde, geeft de NVR haar overwegingen voor dit standpunt weer en vraagt minister Asscher om in de volgende EPSCO vergadering een positieve stem uit te brengen voor de Europese ontwerprichtlijn waarmee zo’n quotum wordt opgelegd.

In december vorig jaar stond de Europese ontwerprichtlijn ter vergroting van het aandeel vrouwen in Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur van beursgenoteerde bedrijven op de agenda van de Raad van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociaal beleid (EPSCO). Er werd geen overeenstemming bereikt vanwege een blokkerende minderheid waarvan ook Nederland deel uitmaakte. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) betreurt dat en vraagt om een beleid dat verder gaat dan vrijblijvende maatregelen.

De NVR constateert dat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn om bedrijven op basis van vrijwilligheid te motiveren meer vrouwen aan te nemen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. In de ‘wet Kalma’ - onderdeel van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht - worden slechts streefcijfers genoemd (30%) en er zijn geen sancties als bedrijven dat percentage niet halen. Bovendien is deze wet tijdelijk tot eind 2016.

Uit de brief die minister Bussemaker op 13 april aan de Tweede Kamer schreef als reactie op de motie Van Ark blijkt dat de streefcijfers niet gehaald worden. Slechts 5,3% van de bedrijven die vallen onder de wet Kalma hebben de streefcijfers gerealiseerd. Inmiddels heeft minister Bussemaker samen met de voorzitter van VNO/NCW als extra stimulans een database van ‘board ready‘ vrouwen ingericht. De NVR juicht dit toe, maar verwacht niet dat de streefcijfers hiermee gehaald worden. Er staan al vele jaren duizenden vrouwen ingeschreven bij ‘executive searchers’.

De NVR constateert dat het invoeren van een quotum positief werkt in de praktijk. In Italië en Frankrijk zijn goede resultaten behaald met quotawetten. Ook in Duitsland geldt vanaf 2016 een vrouwenquotum voor de top van bedrijven en in overheidsdiensten.
Bovendien gaat van het invoeren van een vrouwenquotum een symboolwerking uit: Het resultaat van meer vrouwen aan de top werkt positief uit op de vele vaak goed opgeleide jonge vrouwen in bedrijven. De vrouwen in de top zijn rolmodellen voor deze jonge vrouwen.

De NVR vraagt zich af welke bezwaren Nederland eigenlijk nog heeft tegen het invoeren van de Europese Richtlijn. Het belangrijkste bezwaar tegen de eerste versie van deze richtlijn is inmiddels ondervangen door een flexibiliteitclausule die lidstaten meer ruimte laat om hun eigen aanpak te kiezen, mits deze voldoende effectief is.

De NVR raadt het kabinet aan om de bezwaren tegen de ontwerprichtlijn te laten vallen. Zo kan Nederland, samen met een groeiend aantal andere landen in Europa, werken aan een samenleving waarin de kwaliteiten van mannen én vrouwen naar evenredigheid worden benut voor het werken aan een meer rechtvaardig en duurzaam Europa.

Zie de brief aan minister Asscher en minister Bussemaker >>


Uitgebreid zoeken