#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Rapport Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel

Als vervolg op het rapport Vrouwen, armoede en sociale uitsluiting in Noord-Brabant dat de Provinciale Vrouwen Raad in juni 2013 uitbracht, is een nieuw onderzoek opgezet om de oorzaken van armoede onder Brabantse vrouwen, knelpunten en mogelijke oplossingen nader te onderzoeken. Langdurige armoede komt opvallend vaak voor onder vrouwen, zo vaak zelfs dat gesproken kan worden van feminisering van de armoede.

Hett nieuwe onderzoek, uitgebracht onder de titel: Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel, gaat dieper in op de problematiek. Vooral de specifieke invalshoek van vrouwen komt aan bod en de mogelijkheden om vanuit deze armoedesituatie weer op de arbeidsmarkt te komen. Samen met de ervaringen van belangenbehartigers en uitvoerders van het armoedebeleid levert dit waardevolle aanknopingspunten op om de hulpverlening te verbeteren en te komen tot preventieve acties.

Het onderwerp is van maatschappelijk belang omdat er gesteld wordt dat de arbeidsparticipatie van deze vrouwen te gering is, maar er is weinig perspectief op regulier werk vanwege diverse oorzaken zoals gebrek aan betaalbare kinderopvang, gerichte scholing en werkaanbod. De provincie erkent de problematiek en heeft dit vervolg onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

De Provinciale Vrouwen Raad Noord Brabant en de vereniging Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) hebben, ieder vanuit hun eigen expertise, intensief samengewerkt in dit project. 

In het voorwoord van het rapport schrijven Ria Demmers, voorzitter PVR Noord Brabant, en Francien Ketelaars, voorzitter Vereniging  BUS: "We hebben veel respect voor de vrouwen, die bereid waren aan het onderzoek mee te werken en voor hun kwetsbaarheid uit te komen. Ze hebben ons inzicht verschaft vanuit hun eigen beleving en praktische aanbevelingen gedaan aan beleidsmakers en uitvoerders van de bestaande regelingen.
We hopen met dit rapport duidelijk te maken dat langdurige armoede veelal vrouwen treft en een bijdrage te leveren om door concrete maatregelen armoede te helpen voorkomen en op te heffen."

Zie het rapport Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel >>

Armoede onder Brabantse vrouwen groeit snel is een uitgave van De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR), Vereniging BUS en Stichting Zet.

 

 

 


Uitgebreid zoeken