#caption
#caption


NVR heeft invloed door macht van het getal

Op 5 juni 2015 organiseerde de NVR een bijeenkomst met de leden van de adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging en van de Deskundigenpool. Doel: kennis en inzichten van deze deskundigen uit de achterban van de NVR benutten om te komen tot adviezen aan het NVR bestuur voor de komende jaren. 

Drie thema’s stonden centraal: economische zelfstandigheid, preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes, en decentralisaties en de gevolgen voor vrouwen. Gastspreker Mirella Visser voegde daar nog een 4e thema aan toe: vrouwen op besluitvormende posities. 

Mirella is oprichter van het Centre for Inclusive Leadership en adviseur voor de Europese Commissie op het gebied van strategisch leiderschap. Mirella haalde de periode naar voren dat zij bij de ING werkte en daar de enige vrouwelijke manager was. “Er zitten wel vrouwen op hogere functies bij ING bij Personeelszaken en bij ondersteunende diensten, maar niet op de ‘hardere’ besluitvormende posities.” Macht is, volgens Mirella Visser niets anders dan formele zeggenschap hebben. Veel burnouts bij vrouwen ontstaan door te weinig macht. Als je de wereld wilt veranderen, moet je macht hebben, aldus Mirella. Alleen als vrouwen kunnen meebesturen gaan dingen ook echt veranderen. Volgens haar is er gebrek aan macht voor vrouwen. Ook in de politiek zijn bepaalde functies alleen voor mannen: minister-president, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Financiën. Alleen gezamenlijk kunnen we macht uitoefenen. 

Mirella Visser adviseerde de NVR het thema ‘vrouwen in besluitvormende posities’ als speerpunt op de agenda van de NVR te zetten, en te gaan kijken naar het thema macht als middel tot beïnvloeding. De NVR is, volgens Mirella, vanwege haar koepelfunctie en achterban van een miljoen vrouwen ‘machtig’ genoeg om aan tafel te zitten bij de ministeries. De NVR heeft de macht van het getal waarmee ze invloed kan uitoefenen.
Mirella greep nog even terug naar de brief over het vrouwenquotum die de NVR onlangs aan de ministers Asscher (SZW) en Bussemaker (OCW) stuurde, en meldde dat die brief nu bij Eurocommissaris Vera Jourova op tafel ligt en wordt besproken.

Ten behoeve van de discussie werden de eerder genoemde drie thema’s kort geïntroduceerd.

Economische zelfstandigheid
 
Ter introductie van dit thema benadrukte Anneke van Doorne, voorzitter van de adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, dat de goede prestaties van vrouwen in het onderwijs niet worden verzilverd op de arbeidsmarkt. Mannen zijn voor 74% economisch zelfstandig, vrouwen voor slechts 52%. Van de 3 miljoen niet economisch zelfstandige vrouwen heeft 1 miljoen een uitkering, 800.000 hebben geen eigen inkomen (Nuggers) en daarnaast is er 1 miljoen werkende vrouwen met heel weinig inkomen. Vrouwen zijn weinig risicobewust en denken dat financiële afhankelijkheid niet erg is als je maar ‘onderling goede afspraken maakt’. 

Preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes

Aleid van den Brink, lid van de adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, is werkzaam als directeur van de Blijfgroep in Noord-Holland en is tevens bestuurslid van de Federatie Opvang. Als deskundige op het gebied van huiselijk geweld is zij vertegenwoordiger van de NVR bij het Observatory on Violence against Women van de European Women’s Lobby.
Aleid introduceerde het thema preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes eerst met wat cijfers: Elk jaar hebben in ons land 200.000 vrouwen te maken met ernstig en langdurig geweld. Bij de politie komen jaarlijks ruim 60.000 meldingen binnen. Er zijn 30 opvangvoorzieningen in het land.
Door de decentralisatie staat de opvang van vrouwen onder druk. Hilversum en Almere lopen voorop. In Brabant moet veel opvang worden afgebouwd. Gemeenten denken met wijkteams e.e.a.  op te kunnen vangen.  “Het is een kwestie van geloven.“ De Steunpunten huiselijk geweld gaan samen met die van kindermishandeling. 
Advies van Aleid van den Brink aan de NVR:  Houd in de gaten dat er aandacht blijft voor geweld tegen vrouwen door partnermishandeling. Vrouwen hebben recht om te leven zonder geweld. 

Decentralisaties en gevolgen voor vrouwen
Dit thema werd geïntroduceerd door Annelies Vethman die voor de NVR projectleider is van het project Zorg M/V over de verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen na de decentralisaties van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet naar de gemeenten. Eerste onderdeel van dit project is de expertmeeting Gendersensitief beleid bij gemeenten die op 11 juni 2015 plaatsvond (zie het verslag van de expertmeeting).
Annelies lichtte toe dat uit cijfers blijkt dat 70% van de intensieve mantelzorg voor ouders door vrouwen wordt gedaan. Dit gaat ten koste van hun vrije tijd en gezondheid. Ze voelen zich zwaar belast. Waarom doen vrouwen dit? Het gaat vaak om tradities in families: vrouwen vinden zichzelf zorgzamer en vooral informele regels bepalen hoe zorg wordt verdeeld. Ouderen willen het liefst door hun dochter worden geholpen als het om intensieve zorg gaat. Er ligt een rol dus ook bij de zorgvragers zelf.
Gemeenten hebben geen doelgroepenbeleid meer en maken geen onderscheid tussen mannen en vrouwen in hun beleid. Ze kunnen wel gegevens verzamelen over mannen en vrouwen bijvoorbeeld wat zijn de effecten van de verschuiving van betaald werk naar vrijwilligerswerk in de zorg, hoeveel mannen en hoeveel vrouwen betreft het?

De bijeenkomst leverde een reeks van adviezen op. Enkele voorbeelden daarvan: Zorg dat de NVR ‘aan tafel zit’ bij ministers. Werk samen met andere koepels zoals VNO/NCW, VNG, Landelijke Clientenraden, Mezzo.  Focus op veranderingen bij vrouwen én mannen waar het gaat om betere verdeling van zorg en betaalde arbeid. Denk aan het maken van plannen op familieniveau waar het om de mantelzorg gaat. Zet lokaal in op blijvende aandacht voor partnergeweld en empowerment van vrouwen en meisjes. 

Marike Abel die vanuit het NVR bestuur bij de bijeenkomst aanwezig was nam de adviezen in ontvangst en mee voor bespreking in het bestuur.
 

Uitgebreid zoeken