#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouwelijke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


NVR reactie op Midterm Review Emancipatie

Voer een Gender Impact Analyse uit naar de effecten van de decentralisatie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, en toon meer ambitie in het emancipatiebeleid om de gendersensitiviteit van gemeentelijk beleid te stimuleren.  Dat zijn twee van de aanbevelingen  van de Nederlandse Vrouwen Raad in reactie op de Midterm Review Emancipatie die minister Bussemaker in december aan de Tweede Kamer stuurde en die op 5 maart 2015 in een Algemeen Overleg besproken wordt. 

De NVR adviseert ook om in een breed emancipatiebeleid meer specifieke groepen op te nemen die extra aandacht moeten krijgen. En om ook de verplichtingen die het VN Vrouwenverdrag voorschrijft over deelname van vrouwen aan functies op alle niveaus in het emancipatiebeleid op te nemen.

Monitoring en borging
De NVR heeft al eerder haar zorgen bij de minister geuit over de gevolgen van de decentralisatie voor de positie van vrouwen (zie de brief van 26 augustus 2014). In de decentralisatie van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zit het risico dat de vraag naar meer mantelzorg en vrijwillige zorg onevenredig bij vrouwen terecht komt. Dat belemmert vrouwen om te gaan werken of te blijven werken in betaalde functies. Of het brengt vrouwen er toe hun gemiddeld aantal werkuren per week (verder) terug te brengen.
Uit de reactie van minister Bussemaker op de zorgen van de NVR blijkt dat zij deze deelt (zie brief Bussemaker). De minister acht het van belang dat in het licht van de drie decentralisaties ook de gemeenten meer gendersensitief gaan opereren, en stelt voor een expertmeeting te organiseren. Inmiddels is de NVR in samenwerking met Movisie gestart met het ontwerpen en uitvoeren van deze expertmeeting ‘Gendersensitief beleid’.
Monitoring en borging van de ontwikkelingen in gendersensitief beleid op de langere termijn zijn noodzakelijk. Vanuit haar systeemverantwoordelijkheid kan de rijksoverheid dit genderaspect in de langdurige monitoring betrekken. Zo kan ook worden beoordeeld of wordt voldaan aan de afspraken omtrent gelijke behandeling van en gelijke kansen voor mannen en vrouwen zoals vastgelegd in onder andere het VN Vrouwenverdrag.
De NVR adviseert ook om de deskundigheid van ambtenaren te verhogen om gendersensitief beleid in gemeenten te voeren en te toetsen op genderaspecten bij de uitvoering van beleid.  (Zie voor meer informatie over de NVR en de decentralisatie: www.zorgmv.nl

Extra aandacht voor specifieke groepen
Het emancipatiebeleid van minister Bussemaker richt zich op vrouwen en op LHBT’s. De NVR behartigt de belangen van alle vrouwen.  Naast LBT-vrouwen kennen ook andere groepen vrouwen specifieke problemen op de arbeidsmarkt zoals ouderen, gehandicapten, migranten, vrouwen met een laag inkomen, vrouwen met weinig opleiding. Al deze groepen verdienen, volgens de NVR, meer aandacht in een beleid dat zich richt op de emancipatie van de samenleving als geheel . 

Verplichtingen VN Vrouwenverdrag
Het is de NVR opgevallen dat de verplichtingen die voortkomen uit het VN Vrouwenverdrag niet in alle breedte worden opgenomen in het emancipatiebeleid. Vooral gendergelijkheid waar het gaat om invloed op besluitvorming krijgt naar de mening van de NVR te weinig aandacht. De overheid verplicht zich volgens het VN Vrouwenverdrag om hier actief initiatief in te nemen. Door het ontbreken van voldoende resultaten op dit gebied wordt de wens om te komen tot het verplicht stellen van percentages vrouwen in directies, besturen en toezichthoudende organen (quota) in de achterban van de NVR en in de samenleving als geheel steeds sterker. 

Huiselijk geweld
Tot slot wijst de NVR in haar reactie er op dat de rol van vrouwen en vrouwenorganisaties in het voorkomen van geweld en in het empoweren van slachtoffers van geweld. innovatief en effectief is. In het project De Nieuwe Toekomst dat de NVR samen met de Federatie Opvang uitvoert gaat het om trainingen en de inzet van vrijwillige coaches uit  de vrouwenorganisaties. in het project Doorbreek Huiselijk Geweld heeft de NVR jarenlang ingezet op het organiseren van lokale bijeenkomsten met vrouwen om te praten over huiselijk geweld. De overheid zou meer aan preventie  en empowerment van vrouwen kunnen doen in samenwerking en in samenspraak met de georganiseerde vrouwenorganisaties. Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het empoweren van slachtoffers is effectief en levert op den duur ook besparingen op in de zin van minder kosten voor gezondheidszorg en uitkeringen.  De NVR is graag bereid om hierin samen te werken.

Zie de volledige tekst van de reactie van de NVR op de Midterm Review Emancipatie

 


Uitgebreid zoeken

  
             IIW NL 
        
        
  
  
  
     
  
     
  
 IIW NL