#caption
#caption


Midterm Review Emancipatiebeleid 2013-2016

Minister Bussemaker heeft op 19 december 2014 de midterm review Emancipatiebeleid 2013-2016 aan de Tweede Kamer gezonden. Bij de midterm review is een doorlichting van het emancipatiebeleid 2011-2014 door de Auditdienst Rijk gevoegd en een aanbiedingsbrief waarin de minister beleidsconclusies trekt.

Belangrijke conclusie van de minister is dat de midterm review en de beleidsdoorlichting geen aanleiding geven voor grote aanpassingen van het ingezette beleid. Samen met andere departementen zal zij dat beleid dan ook grotendeels voortzetten. Daarbij legt zij als coördinerend bewindspersoon emancipatie de volgende inhoudelijke accenten:
►Voorzetting van de aandacht voor economische zelfstandigheid;
►Extra focus op groepen waarbij de sociale acceptatie van LHBT’s lager is dan gemiddeld: jongeren en migranten- en religieuze gemeenschappen;
►Meer nadruk op sekse- en genderdiversiteit binnen het LHBT-beleid;
►Meer aandacht voor mannen bij gendergelijkheid.

De midterm review (MTR) is mede gebaseerd op externe evaluaties, monitors, veldraadplegingen en verkenningen van nieuwe thema’s. In de MTR staan welke acties er sinds 2013 zijn ondernomen, hun achtergronden en resultaten. 
In de beleidsdoorlichting van de Auditdienst Rijk is het emancipatiebeleid 2011-2014 geanalyseerd en dan alleen het beleid van OCW zelf. In de MTR wordt ook het beleid van andere departementen op het terrein van emancipatie beschreven. Beide analyses tezamen geven een gedetailleerd beeld van de stand van zaken, inclusief verbeterpunten.

Aanbiedingsbrief >>
Midterm Review >>
Doorlichting Auditdienst >>

Zie ook de Kamerbrief van Bussemaker van 5 februari 2015 in opvolging van de Midterm Review VV


Uitgebreid zoeken