#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Lidorganisaties - P

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

 

Partij van de Arbeid vrouwennetwerk
De PvdA-vrouwen hebben zich georganiseerd in een breed netwerk, toegankelijk voor alle vrouwelijke PvdA-leden. De doelstelling is tweeledig: bevorderen van de politieke participatie van vrouwen en bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van genderkennis en –informatie. Het netwerk volgt nauwlettend de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de PvdA op het gebied van gender (en diversiteit), en treedt zo nodig agendazettend op. 
E-mail : vrouwennetwerk@pvda.nl
Website : vip.pvda.nl

 

Passage
Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie en een brede maatschappelijke instelling. Doelen zijn: de vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken, en het stimuleren van hun maatschappelijke participatie. Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. 
E-mail : info@passagevrouwen.nl
Website : www.passagevrouwen.nl

 

Platform ZijN
Platform ZijN, het Vrouwen Platform van Nederland is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen zeven lokaal opererende stichtingen.
ZijN streeft naar een gelijkwaardige samenleving. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. De praktijk wijst echter uit dat gelijke kansen voor iedereen nog niet vanzelfsprekend is. ZijN gelooft dat een cultuuromslag nodig is om deze ongelijkheid op te heffen. ZijN ziet daarin een sleutelrol voor de vrouw weg gelegd.
E-mail: info@platformzijn.nl
Website: www.platformzijn.nl

 

Polish Professional Women in the Netherlands

Polish Professional Women in the Netherlands is een groep die is opgericht voor Poolse vrouwen die beroepsmatig actief zijn in Nederland. Onze missie is het samenbrengen van Poolse professionele vrouwen in Nederland, het ondersteunen van de persoonlijke en carrièreontwikkeling, het promoten van het vrouwelijk imago, het realiseren van hun beroeps- en maatschappelijke ambities en tevens initiatie en samenwerking met professionele vrouwen in Nederland met andere nationaliteiten.
E-mail: kontakt@polishprofessionalwomen.com
Website: http://polishprofessionalwomen.com/nederlands/

 

Politiek Scholings Centrum
Doel van het Politiek Scholings Centrum is meer vrouwen in politieke besturen. Los van partijpolitiek houdt PSC zich bezig met de politieke bewustwording van vrouwen, het vergroten en activeren van het politieke inzicht van vrouwen, en het stimuleren van vrouwen om  mee te besturen in  maatschappelijke en politieke organisaties. PSC doet dat onder meer door informatiebijeenkomsten en cursussen aan te bieden, door het leveren van dagvoorzitters en deelname aan debat, en door het verzorgen van inleidingen e.d..
E-mail : psc@politiekescholing.nl
Website : www.politiekescholing.nl 

 

 

Proefprocessenfonds Clara Wichmann
De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren. Doel van het fonds is de betrokken vrouwen te helpen om hun recht te halen, maar vooral het verbeteren van de algemene rechtspositie van vrouwen door het bevorderen van rechtspraak waar principiële kwesties aan de orde komen die de rechten van vrouwen rechtstreeks raken.
E-mail : info@clara-wichmann.nl
Website : www.clara-wichmann.nl 

 

Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant
De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant is een samenwerkingsverband van vrijwillige vrouwenorganisaties en -groepen. Doel is de deelname van vrouwen aan alle facetten van de samenleving te bevorderen en  extra aandacht en mogelijkheden te verkrijgen voor de specifieke situaties van vrouwen in werk, gezin en maatschappelijke verbanden.
E-mail : pvr-nb@kpnplanet.nl
Website : www.vrouwen.net/pvr-nb


Uitgebreid zoeken